Profo-Nytt 3/2017

PROFO-NYTT 3 / 201 7

Dag Utnes orienterte om vi- dereutviklingen av «Mine be- handlingsvalg» ved innføringen av «Samvalg» som står for det engelske «shared decision ma- king». Samvalg innebærer altså at pasienten skal delta aktivt i valg av behandling. Dette kre- ver kunnskap både hos pasient og behandlingsenhet. For pro- statakreftforeningen blir det en utfordring å gi pasientene god nok kunnskap. Det er utarbeidet og lagt frem en skisse til imple- mentering av Samvalg. Finland Kimmo Järvinen orienterte om bruk av lutetium og PSMA i Finland. PSMA (Prostata-spe- sifikt membran antigen) er et overflateprotein som normalt er til stede i sunne prostataceller, men er funnet ved mye høye- re nivåer i prostatakreftceller. Man har utviklet et lite mo- lekyl (PSMA-617) som er i stand til spesifikt å feste seg til PSMA og kan kobles med forskjellige radioaktive vek- ter. I denne sammenheng be-

Møtet i de nordiske prostatakreftforeningene Lørdagen startet med møte for de nordiske prostatakreftfore- ningene. Hvert land presenterte saker de var opptatt av og som man arbeidet med. Norge Hans-Fredrik Donjem fortalte om arbeidet med en Blå Sløyfe aksjon. Profo i samarbeid med Kreftforeningen hadde knyttet kontakt med Dressmann om en Blå Sløyfe aksjon i november. Dressmann har butikker i alle nordiske land og i Tyskland og Østerrike. Alle butikkene i kje- den ville delta i aksjonen. Hvert land må selv ta kontakt med butikkene i repektive land og inngå avtaler der. Dressmann vil som sponsor gi et beløp på salg av visse varer. I tillegg vil det solgt Blå Sløyfe pins der en del av salgsprisen går til pro- statakreftforskning. En endelig avtale vil bli inngått i løpet av sommeren.

38

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker