Profo-Nytt 3/2017

PROFO-NYTT 3 / 201 7 

Generalforsamlinen i Europa UOMO ble holdt 9.juni 2017 etter lunsj på Hotel Strudlhof. Det var 33 stemmeberettigede til stede som representerte 23 land. Styreleder Ken Mastris ønsket velkommen. Årsmeldingen fra styret ble tatt til orientering Ved valg av nytt medlem til sty- ret ble Pentti Tuohimaa fra Fin- land vagt etter at kandidaten fra Portugal trakk sitt kandidatur. En mindre vedtektsendring ble vedtatt. Neste års generalforsamling i Europa UOMO blir juni 2018 i Dublin, Irland. Europa UOMO Seminar Seminaret ble holdt på Universi- tetssykehuset Wien den 10.juni 2017. Etter åpning og hilsninger var det faglige foredrag som gikk fra diagnose til behandling og avansert prostatakreft. Neden-

for gis en kort oppsummering av foredragene. Peter Nyiradi Han tok for seg screening og tid- lig oppdagelse av prostatakreft. Det tas biopsier som måler Gle- ason. Vi bør imidlertid få bed- re biomarkører. Screening fører til mindre dødlighet Det er 20 % mindre dødlighet med scree- ning. Arv er også viktig. Perso- ner behandlet med prostektomi lever lengre,-gjennomsnittlig 11,3 år. Ved medisinering gjen- nomsnittlig 8,7 år. De som blir operert blir stadig yngre. Anton Ponholzer Lavrisiko prostatakreft – hva er riktig valg for meg var hans ho- vedtema. I Østerrike er det 4400 nye tilfeller hvert år. Det er 25 % med avansert prostatakreft og 75 % med lokalisert. Lavrisiko er de med Gleason 6, PSA<10 , T2. Overbehandling kan være 569 tilfeller for de med lavrisiko. Disse burde heller hatt følgende behandling:

41

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker