Profo-Nytt 3/2017

PROFO-NYTT 3 / 201 7

Active surveillanse: begrenset te- rapi,-kurativ behandling når det er nødvendig. Watchfull surveillance: ingen te- rapi. Shahrokh Shariat Hans tema var høgrisisko pro- statakreft – hvilken terapi skal jeg velge. Velg riktig terapi til rett tid. Han var ikke tilhenger av screening av menn over 70 år. Man må ha en god grunn for å ta PSA. Man skal heller ikke ta biopsi uten grunn og ikke be- handle uten grunn. Prostektomi er effektiv for middels og høgri- siko. Det er i dag en rask utvik- ling innen behandlinger. Det er 8000 studenter ved Uni- versitetssykehuset i Wien. Det er en stor andel operasjoner. Gregor Goldner Han tok for seg bruk av radio- terapi (stråling). I Østerrike ble 256 pasienter behandlet. Det var tre typer behandlingsalter-

nativer. For lavrisiko og medium risiko var det enten radioterapi eller brachyterapi For høgrisiko var det hormon-behandling og radio- eller brachyterapi. Det har skjedd en rask utvikling i utvendig radioterapi. Man er mer treffsikker i strålingen.Gull- markører er mer tatt i bruk. Det er også økte doser fra dagens 78 Gy til 81 og 83 Gy. Brachyterapi varierer fra 66 til 81Gy. Stephan Madersbacher Han framholdt at det var viktig med behandling av opprinnelige tumorer for de som har metasta- ser. Markus Margreiter Han snakket om livskvalitet et- ter behandling. Han viste her til WHOs definisjon av livskvali- tet. Behandling av prostatakreft har ofte bivirkninger som erektil dysfunksjon, urinlekkasje, eng- stelse og fatigue.

4 2

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker