Profo-Nytt 3/2017

PROFO-NYTT 3 / 201 7

tas opp politisk. Det blir etter valget. En annen sak vi har arbeidet med i vår er etableringen av en Blå Sløyfe aksjon i november. Det er tenkt et opplegg tilsvarende Rosa Sløyfe.Vi har sammen med Kreftforeningen hatt kontakt

Caverject. Ferring søkte om god- kjenning av Vitaros. Vi avtalte et møte med Statens legemiddel- verk (SLV) for å høre hvor langt søknadene var kommet. Møtet fant sted 20.juni. Resul- tatet var imidlertid nedslående. SLVhar en fullmaktsgrense på 25

medDressmann som sponsor. Dressmann har planlagt en ak- sjon i alle sine butikker med markedsføring av Blå Sløyfe. Omsetning av enkelte produk- ter vil gi inntek-

millioner kroner. Go d k j e n n i n g av ovennevn- te legemidler ville overstige denne grensen. En ny legemid- delforskrift fra 01.01.2018 vil ha en grense på 100 millioner

ter til Blå Sløyfe aksjonen. De midler som kommer inn vil gå til prostatakreftforskning. Arbeidet i Arbeidsutvalget og hovedstyret har videre dreid seg om planlegging av høstens ak- sjoner og Den nasjonale prosta- takreftdagen. Vi er her kommet godt i gang.

kroner. Men også det vil være for lite. I 2016 ble det brukt 220 millioner kroner på kjøp av le- gemidler for erektil dysfunksjon. Det var 94000 brukere. I tillegg kommer nettsalg. SLV var ikke villig til å prioritere noen grup- per for legemidler. Prostatakreft ble ikke prioritert fremfor andre sykdommer som MS og diabe- tes. Konklusjonen er at dette må

8

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker