Hållbara fondförsäkringar 2018

Hållbarhetssymboler

För att göra det enklare för dig som sparare att välja ett hållbart alternativ, visar fondförsäkringsbolagen olika symboler i fondlistan. Men vad står de olika märkningarna egentligen för?

Hållbarhetsprofilen SWESIF (Swedish Forum for Sustainable Investment) har tagit fram ett verktyg som låter fondförvaltare redovisa sitt hållbarhetsarbete enligt ett standardiserat format; ”välja in”, ”välja bort” och ”påverka”. Hållbarhetsprofilen är ett informationsblad som beskriver hur fonderna tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Informationsbladet är en självdeklaration, vilket innebär att det är fondförvaltarna själva som rapporterar och uppdaterar profilen. Informationen är inte granskad, och är således inte en certifiering eller märkning. Läs mer HÄR . Morningstar Morningstars hållbarhetsglober mäter hur väl företagen som en fond har investerat i hanterar ESG-frågor, jämfört med andra fonder inom samma kategori. Detta baseras på data om de enskilda börsföretagen från Sustainalytics. Hållbarhetsvärdet mäter hållbarhetsnivån i de enskilda innehaven, dvs. ger en ögonblicksbild av hur hållbara företagen som ingår i fonden är. Märkningen tar dock inte hänsyn till fondbolagets påverkansarbete som ägare i bolagen. Läs mer HÄR .

PRI PRI är en förkortning för Principles for Responsible Investment och är ett initiativ som allt fler kapitalförvaltare, kapitalägare och andra aktörer i finansbranschen har skrivit under. PRI bygger på sex principer för ansvarsfulla investeringar, som innebär ett intyg på att man aktivt åtar sig att jobba med hållbarhetsfrågor i förvaltningen. Det finns dock inga uttalade krav, annat än att signatären förväntas rapportera sitt arbete. Att en fondförvaltare har signerat PRI innebär därmed inte per automatik att fonderna är mer hållbara än marknaden. Svanen En Svanenmärkt fond ska avstå från att investera i vissa branscher och företag. Fonden får t.ex. inte investera i företag som utvinner, förädlar eller producerar energi från fossila bränslen eller uran, eller företag som tillverkar vapen eller tobak. Fonden ska även göra en proaktiv hållbarhetsanalys och prioritera de bästa företagen ur ett hållbarhetsperspektiv. Utöver det ska förvaltaren av en Svanenmärkt fond årligen följa upp och rapportera resultatet av fondens hållbarhetsarbete. Läs mer om Svanenmärkta fonder HÄR .

13

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker