Hållbara fondförsäkringar 2018

Resultat och betyg Januari 2018

I det följande beskrivs resultatet av undersökningen, samt hållbarhetsbetygen inom respektive perspektiv per fondförsäkringsbolag.

Bolag

Betyg

Hållbarhet i fondurvalet Tabellen till höger visar en sammanställning av pensionsbolagens betyg i perspektivet ”Hållbarhet i fondurvalet”. De fondförsäkringsbolag som fått ett grönt betyg inom perspektivet är Länsförsäkringar, Skandia, SPP samt, ny för i år, även SEB. Länsförsäkringar gör en omfattande analys av både de nya och befintliga fondernas hållbarhetsarbete, som betygssätts enligt en internt utvecklad skala där fonderna med bäst hållbarhetsarbete premieras. Både Skandia och SPP har en poängbaserad metod för att värdera fondernas hållbarhetsarbete i urvalet, samt en bra uppföljning och tydliga minimikrav för att säkerställa att fonderna fortsatt lever upp till förväntningarna. Nytt för i år är även att SEB har fått ett grönt ljus i perspektivet. De genomlyser samtliga fonders innehav (även externa fonder) utifrån normbrott 4 . De har även utvecklat en metod för att kvantifiera fondens hållbarhetsnivå och integrera detta i bedömningen, utöver fondens finansiella prestanda. Gemensamt för samtliga fondförsäkringar med grönt betyg är att de alla har implementerat en utvärderingsmodell eller en process där hållbarhetsaspekter kan antas ha en avgörande betydelse för vilka fonder som väljs in i utbudet.

● ● ● ● ●● ● ●● ● ●● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ●● ● ●● ● ● ●●

AMF

Avanza

Brummer

Danica

Folksam

Handelsbanken

Länsförsäkringar

Movestic

Nordea

Nordnet

SEB

Skandia

SPP

Swedbank

4 Med normbrott avses bolag som antingen har identifierats eller verifierats bryta mot internationella normer och konventioner, t.ex. arbetsrätt eller mänskliga rättigheter.

14

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker