Hållbara fondförsäkringar 2018

AMF, Folksam, Handelsbanken, Movestic, Nordea och Nordnet har alla tilldelats gult betyg i perspektivet. AMF har relativt få externt förvaltade fonder, och hållbarhetsarbetet fångas därmed främst upp i Utbud-betyget. Men AMF har uppställda minimikrav och beaktar om den externa fondförvaltaren har ett bra hållbarhetsarbete. Även Movestic har minimikrav för att fonder ska kunna väljas in och behållas på plattformen. Fondbolagen får feedback på sitt hållbarhetsarbete och riskerar att uteslutas om kraven inte uppfylls. Det är dock inte tydligt på vilket sätt hållbarhet kan anses vara avgörande i bedömningen vid fondselektering. Nordea har infört en ny process där externa fonder utvärderas och betygssätts efter hur de jobbar med hållbarhetsfrågor. I dagsläget har utbudet klassificerats och betygsatts enligt denna metod, men det gäller främst nya fonder och analysen av fondernas hållbarhetsarbete är relativt sett inte tillräckligt omfattande. Folksam utvärderar hållbarhetsarbetet som en del av beslutsunderlaget vid selektering av fonder. De har utvecklat en poängbaserad modell som ligger till grund för en samlad bedömning av fonderna, men det är inte tydligt på vilket sätt hållbarhet värderas relativt andra utvärderingsparametrar. Handelsbanken har en central enhet som granskar fonderna utifrån fastställda hållbarhetskriterier. Detta mynnar sedan En hållbar lägstanivå Fondförsäkringsbolagen har en stor möjlighet att ställa krav på de fonder de väljer in i sitt utbud, särskilt ur ett ESG-perspektiv. T.ex. kan de i utvärderingsprocessen säkerställa att fondförvaltaren som minst har signerat PRI (se s.8), att fonden har minst 2 Morningstar-glober (se s.13) eller att förvaltaren på något annat sätt har ett bra hållbarhetsarbete. De fondförsäkringar med ett högt betyg i detta perspektiv har även en regelbunden uppföljning för att säkerställa att befintligt fondutbud lever upp till minimumkraven.

ut i en poäng som beaktas vid val av nya fonder inom fondförsäkringsutbudet. De har under året arbetat med att säkerställa att även befintliga fonder uppnår dessa kriterier, men det är i dagsläget främst grundkriterier som kol och förbjudna vapen som har beaktats. Nordnet skickar i samband med nya fonder ut ett frågeformulär till berörda fonder/fondbolag där ESG utgör ett av ämnesområdena, men processen gäller främst vid inval av nya fonder. Rött betyg i perspektivet får Avanza, Brummer, Danica och Swedbank. Avanza tillämpar ingen selektering i fondutbudet baserat på hållbarhetsaspekter. Brummer hämtar in hållbarhetsinformation och tar särskild hänsyn till om fondförvaltaren har signerat PRI eller UN Global Compact. Vi bedömer det positivt att man gör denna utvärdering, men man har inte satt eller definierat några lägstanivåer ur ett ESG-perspektiv för att en fond ska kunna väljas in i utbudet. ESG- inriktning anses vara positivt men inte avgörande för genomarbetad för att anses vara avgörande vid val av fonder. Relativt sett de andra fondförsäkringsbolagen är det inte tydligt på vilket sätt hållbarhet beaktas i urvalet. Swedbank samlar in viss information om fondernas hållbarhetsarbete men har utifrån det inte definierat några tydliga lägstanivåer som kan antas ligga till grund för selektering av fonder. Den största skillnaden mellan fondförsäkringar med rött ljus, jämfört med gult eller grönt ljus, är hur omfattande informationen som ingår i beslutsunderlaget är, omman ställer absoluta krav på en miniminivå ur ett ESG-perspektiv, hur avancerad utvärderingsmetoden är samt vilken vikt hållbarhet får jämfört med övriga parametrar som ligger till grund för valet av fond. valet av fond. Danica fokuserar främst på screening/genomlysning av innehaven, och hållbarhetsbedömningen är inte tillräckligt

15

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker