Hållbara fondförsäkringar 2018

Påverkansarbete Tabellen nedan visar en sammanställning av fondförsäkringsbolagens betyg i perspektivet “Påverkansarbete”.

Gult betyg har även tilldelats om fondförsäkrings- bolaget deltar i vissa samarbeten och initiativ, men på en relativt sett grundläggande nivå. AMF bedriver reaktivt påverkansarbete gentemot fonderna på plattformen om de har innehav med låg hållbarhetsnivå. Nordeas påverkansarbete bedrivs främst via det egna fondbolaget, där de samarbetar med flera organisationer och investerarinitiativ på en avancerad nivå. Samma princip gäller för Swedbank och Handelsbanken , som bedriver en stor del av sitt påverkansarbete inom ramen för sina egna fondbolag. Detta är främst något som premieras i ”Utbud”-betyget. Påverkansarbetet gentemot externa fonder är begränsat eller inte tillräckligt formaliserat för bolagen med gult betyg. Brummer för ett påverkansarbete gentemot externa fonder med hänsyn till kostnader och

Folksam, Länsförsäkringar, Movestic, SEB, Skandia och SPP har även i år fått grönt betyg i detta perspektiv. Dessa bolag har en dialog med externa fondförvaltare och följer regelbundet upp fondernas hållbarhetsarbete. Nedan följer några exempel på detta arbete. Folksam screenar årligen alla fonder, även externt förvaltade fonder, mot en intern exkluderingslista samt kontaktar förvaltaren om ett bolag flaggas. De följer även upp detta årligen. Men de anordnar även gemensamma tematräffar till vilka de bjuder in samtliga fondbolag, med fokus på specifika hållbarhetsteman. Länsförsäkringar screenar både interna och externa fonder flera gånger per år. Länsförsäkringar har en dialog med de fonder, men även enskilda innehav, som identifieras vara rödflaggade i screeningen. Movestic följer årligen upp och återkopplar till fondförvaltarna om deras hållbarhetsarbete, samt kommunicerar förväntningar och krav på åtgärd om ett bolag har identifierats bryta mot internationella normer. Skandia har avstämningar 2-4 gånger per år med de externa fonderna där hållbarhetsfrågor och resultatet i deras egna utvärdering diskuteras. Bolag med grönt betyg i detta perspektiv har även ett bra proaktivt påverkansarbete, t.ex. samarbetar SEB med externa fondbolag kring särskilda hållbarhetsteman. SPP tar upp kontakt med fondbolagen om hållbarhetrisker som framkommer vid den kvartalsvisa screeningen. De har även ett utökat samarbete med vissa fondbolag, samt bedriver ett temabaserat påverkansarbete mot de externa fonderna. AMF, Brummer, Handelsbanken, Nordea och Swedbank får gult betyg i perspektivet Påverkansarbete. Fondförsäkringsbolagen som har fått gult betyg har en reaktiv uppföljning, men som inte är tillräckligt systematiserad eller regelbunden för att få grönt betyg.

Bolag

Betyg

● ● ● ● ●● ● ● ● ● ●● ●● ● ● ● ● ●● ● ●● ● ● ● ● ● ●● ●● ● ●● ● ●● ● ● ● ●

AMF

Avanza

Brummer

Danica

Folksam

Handelsbanken

Länsförsäkringar

Movestic

Nordea

Nordnet

SEB

Skandia

SPP

Swedbank

16

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker