Hållbara fondförsäkringar 2018

Betygsmodell

Sparkapital i fondförsäkringarna, mdr kr

10%

100 120 140 160 180 200

40%

25%

0 20 40 60 80

25%

Utbud Hållbarhet i fondurvalet Påverkansarbete Kommunikation och transparens

Fyra perspektiv vägs samman till ett slutbetyg För att jämföra och betygssätta fondförsäkringsbolagen enligt Söderberg & Partners trafikljusmodell, fokuserar vi på de områden som vi identifierade som de tydligaste och viktigaste skillnaderna mellan fondförsäkringsbolagen med avseende på hållbarhetsarbete. Utvärderingsperspektiven, som förklaras i nästa avsnitt, är följande:

Betygsmodell Utgångspunkten i betygsmodellen är att samtliga perspektiv är ungefär lika viktiga och därmed bör få samma vikt i totalbetyget, med följande två justeringar: 1. Utbudets betydelse har fått en större vikt. Utbudets bredd inom hållbarhet är en mycket viktig faktor för hur hållbart man kan spara i fondförsäkringen och bör därför vara av stor vikt vid betygsättningen av fondförsäkringsbolagen. En annan viktig faktor är att mycket av det påverkansarbete som bedrivs inom ramen för sparandet sker i de underliggande fonderna och gentemot innehaven. För att öka jämförbarheten mellan de fonder som är starkt kopplade till en viss leverantör (interna fonder) och de mer fristående fonderna (externa fonder) har vi valt att poängsätta detta påverkansarbete inom perspektivet Utbud, och perspektivet bör därför ges en tyngre vikt. 2. Parametern Kommunikation och transparens har fått mindre vikt i slutbetyget eftersom flera bolag har förbättrat sig inom detta område och därmed är relativt likvärdiga inom Kommunikation och transparens.

„ Utbud „ Hållbarhet i fondurvalet „ Påverkansarbete „ Kommunikation och transparens

Fondförsäkringsbolagens resultat inom respektive perspektiv vägs ihop till ett totalbetyg i hållbarhet, se figuren ovan. Betyget inom respektive perspektiv är baserat på en poängsättning. Det är de underliggande poängen inom respektive perspektiv som viktas samman till ett slutbetyg, inte trafikljuset som helhet. Därför kan det vara så att två bolag med samma trafikljusbetyg inom varje perspektiv ändå får två olika slutbetyg.

7

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker