somnus nr 1_2020

RETTSSAK

IH og Pandemrix får en runde til i retten O gså den som fikk idiopatisk hypersomni etter Pandemrix-vaksinen, har krav på erstatning, ifølge en dom fra Oslo tingrett.Men staten anker.

norsk helsevesen. NPE må bruke sakkyndige som kan noe om søvn- sykdommer, sier hun og mener at det ikke gjøres i dag. Hun hadde håpet at dommen ikke skulle bli anket – tingrettens dom ser hun på som godt skrevet og godt vur- dert. Nå blir det ny behandling i lag- mannsretten og enda lenger å vente. – Så er det spørsmålet om dette kan få betydning for andre saker. I anken er det lagt opp til en generell sak om idiopatisk hypersomni kan være en følge av vaksinen, og da kan man håpe at det får betydning for andre saker, sier Boehlke. – Skyldes ikke vaksinen Avdelingsdirektør Anne-Mette Gulaker i Norsk pasientskadeerstat- ning, er ikke enig i at NPE bruker sakkyndige som ikke har nok kunn- skap om søvnsykdommer. – Vi har brukt en barnelege som sakkyndig, fordi vi ville vite om hun hadde narkolepsi eller ikke. Dette er innenfor fagområdet som en barne- lege kan uttale seg om, sier hun. Gulaker forteller at uttalelsene som «Ida»s mor kritiserer for å være spe- kulative, ikke har vært avgjørende for avslaget. Når hun ikke har fått erstat- ning, er det fordi NPE mener at

hypersomni ikke har sammenheng med vaksinen. Hun avviser også kritikken for lang saksbehandlingstid: Søknaden kom i november 2011, den første medisin- ske uttalelsen fra en sakkyndig sa at «Ida» ikke oppfyller kravene for nar- kolepsidiagnose, og så ble saken satt på vent. Avslaget ble gitt i april 2013, klagen til Pasientskadenemnda gikk i juni 2013, og vedtaket i nemnda kom i desember 2018. – Ikke sammenheng Den saksbehandlingstiden er det nemnda som må svare på, ifølge Gulaker. Men nemnda er sparsom med kommentarene: Pasientskadenemndas advokat Tor Andreas Folke Bergencreutz Teige har ikke lov til å kommentere saken, men henviser til Helseklage. I en epost gjennom kommunikasjons- avdelingen sin sier avdelingsdirektør Svenn Wold Gaulen i rettssaksavde- lingen i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten følgende: – Staten ved Pasientskadenemnda er uenig med retten i at det er en årsakssammenheng mellom Pandemrix-vaksinen og idiopatisk hypersomni.

Georg Mathisen tekst og foto

Idiopatisk hypersomni kan være en del av samme sykdomsgruppe rundt narkolepsi. Det kan ikke føres full- godt vitenskapelig bevis for det, men så lenge retten mener at det er en praktisk mulighet for at det er en sammenheng mellom Pandemrix- vaksinen og idiopatisk hypersomni, er det statens ansvar. Det konstaterer Oslo tingrett i dommen der «Ida» (24) får medhold i at hun har rett til erstatning for pasi- entskade. Staten må bevise at det er andre, mer sannsynlige årsaker til at hun har utviklet idiopatisk hypersom- ni, fastslår retten. I tillegg til å gi henne medhold i at staten er ansvar- lig for sykdom og økonomisk tap, er Pasientskadenemnda dømt til å betale nærmere 350 000 kroner i saksom- kostninger. Kritiserer sakkyndige Advokat Therese Lohne Boehlke, som representerte «Ida» i rettssaken, er kritisk til de sakkyndige som Norsk pasientskadeerstatning bruker. – Det gjelder både i denne saken og mange andre. Man har lite kompetan- se på søvnsykdommer generelt i

16

SOMNUS NR – 2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online