somnus nr 1_2020

Annette Kapitan fra Philips viser frem to teknologinyheter for å forbedre søvnkvaliteten. Hodebånd og mavebånd. Foto: Jan Røsholm, Elektronikkbransjen

Dårlig søvn gir dårligere kosthold

Søvnproblemer er hyppige blant kvinner. Det øker risi- koen for kardiovaskulær sykdom. Hvilken sammenheng har dette med kosten? Søvn spiller en viktig rolle for kardiometabolsk helse. Både kortvarig søvn og dårlig søvnkvalitet er forbundet med utvikling av fedme, type 2-diabetes og kardiovaskulær sykdom. Det antas at sammenhengen mellom søvn og kardio- metabolsk sykdomsrisiko i hvert fall delvis er mediert via kosten. Søvnforstyrrelser er særlig hyppige blant kvinner. Eksperimentelle studier har vist at søvnrestrik- sjon fører til økt energiinntak. Epidemiologiske data er imidlertid få. Hensikten med den foreliggende studien var å undersø- ke sammenhengene mellom total søvnkvalitet, innsov- ningsproblemer og insomni med kvaliteten på kosten i en variert sammensatt gruppe av kvinner.

Data ble innhentet fra 495 deltakere i den amerikanske prospektive kohortstudien AHA Go Red for Women. Søvnkvalitet, insomni og kosthold ble målt med valider- te skjema. Resultatene viste at dårligere søvnkvalitet var signifi- kant forbundet med mindre inntak av umettet fett og helkorn, høyere matinntak og økt forbruk av sukker. Forfatterne konkluderer at nedsatt søvnkvalitet er for- bundet med høyere matinntak og dårligere kvalitet på kosten, noe som kan øke risikoen for kardiovaskulær sykdom. Nye studier behøves for å teste om det å frem- me bedre søvnkvalitet gjennom atferdsintervensjoner kan bedre den kardiometabolske helsen til kvinner. (Norske Helsinformatikk)

19

SOMNUS NR 2 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online