Somnus nr. 3 2021

Stinn brakke i Harstad.

Stinn brakke i Tromsø.

Alt utstyret ble satt frem og møtet åpnet med at dr. med. Karin Abeler holdt foredrag om sin dok- torgrad på temaet søvn og mus- kelsmerter. Også her ble forsamlingen delt etter hovedinnledningen, men denne gangen måtte man dele for- samlingen i tre. Nevrolog Hesla tok seg av de med insomni, Knut Bronder de med hypersomni og Stensaas og Høe de med søvnap- né. Ved bordet med masker og maski- ner demonstrerte enhetsleder Solveig Karlsrud fra ØNH på UNN og sykepleier Jeanette

Martinussen masker og maskiner til en svært interessert forsamling. Ventetid Det er 14 ukers ventetid på UNN. I Harstad er det 52 uker, mens aleris i Tromsø sier de har 14. dager. 21 deltakere leverte innmeldings- skjema i løpet av møtene - 12 i Harstad og 8 i Tromsø, og Stensaas er meget fornøyd. – Nå blir det Gjøvik 11. oktober og Oslo 5. desember, sier han.

På vei til hurtigbåten til Tromsø med tre digre kofferter fulle av utstyr og infor- masjon. Fra venstre Stine Hansen, Turid Høe, Per Egil Hesla og Knut Bronder. Pål Stensaas tok bildet.

31

SOMNUS NR 3 – 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online