OIVin br. 5, godina II. - lipanj 2020.

POSVEĆENOST

11

Budući da se često radi o velikim antenama, prese- ljenje opreme s jednog na drugo mjesto nije jedno- stavno. Potrebno ih je u komadu, već sastavljene preseliti s vanjske strane objekta s jednog kata na drugi. Prije toga potrebno je snimiti postojeće stanje, konfigurirati i ugasiti aktivnu opremu, rastaviti osjet- ljive dijelove, odspojiti sve kabele, premjestiti antene, produžiti te potom ponovno spojiti sve kabele te dosmjeriti antenu kako bi se postigla ista funkci- onalnost kao prije selidbe. To je potrebno odraditi vodeći računa da prekid po anteni bude što kraći, uglavnom do nekoliko desetaka minuta, kako bi se omogućilo nesmetano korištenje sustava. Sve to za- htjeva specifična znanja i alate za svaki pojedini tip uređaja, uz neizostavnu opremu i stručnjake obučene za rad na visini. Navedeno je posebno zahtjevno u uvjetima kada je na platformi mnogo opreme koja uzrokuje snažno elektromagnetsko polje što utječe na rad mjernih instrumenata. Sve radove potrebno je uskladiti i s vremenskim uvjetima te podstanarima i vlasnicima opreme koji su uglavnom u potpunosti prepustili izvođenje radova OIV-u, što je pokazatelj dobrih partnerskih odnosa i povjerenja koje imaju u naše djelatnike.

Neki od njih imaju specifičnu opremu koja zahtjeva pronalazak točne mikrolokacije antene kako bi sve ispravno radilo, a opet lokacija mora biti takva da ne smeta nikakvoj drugoj opremi. Dodatno, zbog važnosti komunikacije koju neki podstanari preno- se svojim uređajima bilo je potrebno koordinirati i vrijeme selidbe kao i redoslijed i trajanje pojedinih selidbi antena. Sve radove trebalo je uskladiti i s izvođačima radova kojima OIV nije vršio uslugu razmještanja. Budući da se radi o mnoštvu opreme koja ima svoje specifične zahtjeve i malom prostoru na koji je treba smjestiti ovi radovi zahtijevali su i dozu kreativnosti i impro- vizacije što je uz dobru suradnju uspješno odrađeno. Uz sve navedeno, potrebno je spomenuti i druge, uobičajene probleme poput toga da je Sljeme gra- dilište pa je potrebna koordinacija s građevinarima, ali i činjenicu da se zbog građevinskih radova liftovi uglavnom ne mogu koristiti te da je nastupila totalna blokada zbog koronavirusa. Unatoč svemu, za sve probleme pronađeno je rje- šenje na zadovoljstvo svih strana te se svi radovi provode u zadanim rokovima.

Autor fotografija: Pavao Vitaljić

ŠTO SLIJEDI?

Za sada je odrađen samo manji dio preseljenja. U skladu s dinamikom građevinskih radova, očekuju nas daljnja preseljenja kako bi se omogućilo preuređenje svih pet platformi i kako bi Sljeme i u sljedećim desetljećima bilo simbol i ponos grada Zagreba i OIV-a. Nakon obnove 8. i 9. kata očekuje nas priprema istih za prihvat novih antena, a zatim i preseljenje antena sa 7. kata na 8. kat i antena s 10. kata na 9. kat, pa uređenje 10. kata i konačno preseljenje antena s 11. na 10. kat.

Made with FlippingBook Learn more on our blog