OIVin br. 5, godina II. - lipanj 2020.

38

Stanje s COVID-19 u svijetu, 22. svibnja 2020. (izvor: http://coronamap.org/)

7. Je li ovo zaduženje bilo najizazovnije u vašim poslovnim karijerama i ako da zašto? KRISTINA: Zaduženje je bilo izazovno jer ovo nije bila nova situacija samo za mene kao pojedinca nego i za cijelu populaciju. Misao da radimo na prevenciji i dobrobiti svih nas u OIV-u je ono što nas je motiviralo i tjeralo na daljnja promišljanja. GORDAN: Najizazovnije zaduženje je možda malo preteška riječ, ali da je bilo vrlo izazovno i zahtjev- no sigurno stoji. Iako je u početku rad u Stožeru bio prioritetni posao nije bilo lako potisnuti na drugo mjesto dnevne obveze vezane za upravljanje sekto- rom. Nekako u isto vrijeme s početkom krize i ustro- javanja Stožera paralelno su se odvijali i vrlo važni i zahtjevni poslovi za cijelu kompaniju. Kreirala se nova organizacijska struktura, revidirali su se opisi radnih mjesta, pripremale izmjene internih akata koji uređuju to područje. U produkciju su pušteni odre- đeni moduli HR aplikacije, a objavljena je i nova web stranica OIV-a. Na kraju krajeva (ali ne manje bitno op.a.) izašao je i 4. broj našeg časopisa OIVin. Gledajući sada sve ovo u cjelini moglo bi se reći da je proteklih par mjeseci bilo najizazovnije razdoblje. Budući da je, kao što sam rekao, rad u Stožeru bio prioritet moram naglasiti da su većinu ključnih poslo- va izvrsno i gotovo samostalno odradili rukovoditelji, bolje rečeno rukovoditeljice odjela u sektoru kojim upravljam na čemu im se zahvaljujem.

TOMISLAV: Mogu reći da mi je ovo zaduženje u Kri- znom stožeru bilo jedno od izazovnijih zbog slože- nosti same situacije i kratkog vremena reagiranja. Stoga je bilo vrlo važno shvatiti ozbiljnost same si- tuacije i poduzeti sve potrebne preventivne mjere. Isto tako nakon nedavno završenog studija Kriznog menadžmenta ovo zaduženje mi je svakako pomoglo u stjecanju novih znanja i vještina upravljanja u kri- znim situacijama. ROBERT: Kroz svoj radni vijek susreo sam se s broj- nim izazovima visokih kategorija ugroza. Zasigurno je i zadaća koju sam obavljao kao član Kriznog stožera u sklopu donošenja i provedbe mjera koje se tiču zaštite zdravlja i sigurnosti zaposlenika u vrijeme pandemije uzrokovane COVID virusom, koja je kao nepoznanica iznenada i rapidno postala prijetnjom za cijeli svijet, jedan od zahtjevnijih izazova u mojoj poslovnoj ka- rijeri. S druge strane, kao novom zaposleniku rad u Stožeru ujedno je bila prilika za brže upoznavanje kolega te djelatnosti i procesa u kompaniji. ZVONKO: Svako zaduženje je izazovno na svoj način. Ovo je posebno po tome što se sve vrlo brzo ra- zvijalo, danas imate ideju i nešto spremate, sutra je već kasno. Meta je cijelo vrijeme pokretna. Kako biti korak ispred, a ne dva iza? Uspoređujući s drugim zadaćama u karijeri, sveukupno gledano bilo je i težih i odgovornijih, recimo ponuda na natječaju za televi- ziju prošle godine. Nikad ne znamo što nosi sutra, ali COVID-19 će mi vjerojatno još dulje vremena ostati među većim izazovima.

BROJ 5

lipanj, 2020.

Made with FlippingBook Learn more on our blog