Somnus nr 3_2019

VENTELISTER

12 steder tilbyr polysomnografi

Polysomnografi (PSG) innebærer målinger av hjerneaktivitet, respira- sjon og muskelaktivitet under våken- het og søvn. Undersøkelsen er gjort i de timene pasienten/forsøkspersonen vanligvis sover, om natten for de fleste. Gjennom elektroder som fes-

tes til hodet registreres kontinuerlig kroppsfunksjoner som hjerne (EEG)

helse», «øre- nese- halssykdommer» så kan du finne ventetidene for en slik undersøkelse. Mange av sykehu- sene har ikke oppgitt ventetid, men Lovisenberg i Oslo har 20 ukers ven- tetid mens Ahus på Lørenskog uten- for Oslo har nesten ett helt år.

og øyebevegelser (EOG). Kortest ventetid har EEG

Laboratoriet på Majorstuen i Oslo. På nettsiden til helsenorge.no under «velg behandlingssted», «fysisk

Utredninger for hypersomnier

Ant. beh. i 2018

Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Ventetid innleggelse

Oppgis ikke Oppgis ikke Ventetid dagbehandling

2 uker 10 uker 12 uker 17 uker 20 uker Ventetid utredning

Behandlingssted

EEG Laboratoriet, Oslo

Ikke beregnet

St. Olavs hospital, Trondheim Helgelandssykehuset, Mosjøen UNN, Tromsø Universitetssykehus Lovisenberg Diak. Sykehus, Oslo Sykehuset Innlandet, Lillehammer Akershus universitets. Lørenskog Helse Møre og Romsdal, Molde Oslo universitetss. Ullevål, Oslo Sørlandet sykehus, Kristiansand

209 behandlinger 96 behandlinger 117 behandlinger 1003 behandlinger Flest behandlinger 42 behandlinger 43 behandlinger 140 behandlinger 135 behandlinger 5 behandlinger 7 behandlinger 291 behandlinger

33 uker

Oppgis ikke Oppgis ikke

104 uker 35 uker

24 uker 51 uker

Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke

Oppgis ikke Oppgis ikke

Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke

18 uker 30 uker 24 uker

UNN, Narvik Sykehus

16 uker 52 uker

Oppgis ikke

Haukeland Universitetss. Bergen

40 uker

52 uker

Ikke oppdatert Ikke oppdatert

Ikke oppdatert

Aleris på Frogner i Oslo har bare tre ukers ventetid for utredning av søvnapné.

24

SOMNUS NR 3 – 2019

Made with FlippingBook Annual report