Somnus nr 3_2019

...noen linjer om forskning...

Erfaring med 12-timers skift for sykepleiere Forskere fra SINTEF i Trondheim ønsket med denne

i menneskers liv, men mange jobber under forutsetninger som begrenser søvnen. Yrker som krever at noen er våken hele døgnet eller har perioder med høy arbeidsbelastning er spesielt utsatt for lite og dårlig søvn som kan påvirke arbeidsytelsen. I operative arbeidssituasjoner, er det ofte lite tid til søvn og hvile, samt et søvnmiljø som kan redusere søvnkvaliteten. Vi vet mye om hvordan mennesker i kon- trollerte eksperimenter fungerer etter lite og dårlig søvn, men vi har mindre anvendt kunnskap om hvordan disse forholdene utspiller seg i operative miljø. Les om studien her Søvnkvalitet hos pasienter med alvorlig kreft Selv om pasienter med alvorlig kreft- diagnose rapporterer dårlig søvnkva- litet, er det få studier som har vurdert søvnkvalitet med en kombinasjon av subjektive og objektive målinger. Forskere fra NTNU, St. Olavs Hospital, Universitetet i Oslo, University of Aberdeen og Oslo universitetssykehus ønsket med denne studien å undersø- ke søvnkvaliteten hos innlagte pasien- ter med alvorlig kreft ved å kombinere søvndagbok og polysomnografi (PSG) eller aktigrafi. Selv om resultatene fra søvndagbok og aktigrafi viste noe ulikt, viser studien at denne pasient- gruppen har dårlig søvnkvalitet. Les om studien her Kognitiv adferdsterapi for A og B-mennesker Forskere fra Universitetet i Bergen, Folkehelseinstituttet, Helse Fonna HF, NTNU, St Olavs Hospital, Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdom- mer, University of Virginia og Pear Therapeutics ønsket med denne studi- en å undersøke om kronisk adferdste- rapi for insomni (CBTi) var effektiv for både A- og B-mennesker. De konklu- derer med at CBTi har effekt på insomni uavhengig av døgnrytmepre- feranse. Les om studien her

studien å gi anbefaling- er til syke- huseiere og fagfor- eninger til

Premature barn og søvn Forskere fra Haukeland universitetssy- kehus, Universitetet i Bergen og Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer har med denne studi- en undersøkt om ekstremt premature barn med søvnproblemer hadde mer atferds og luftveisproblemer enn eks- tremt premature barn uten søvnpro- blemer. Studien viste at ekstremt pre- mature barn med forskjellige typer søvnproblemer hadde mer atferds- og luftveisproblemer enn ekstremt pre- mature barn uten søvnproblemer. Les om studien her Søvnrestriksjon og økt smertesensitivitet Forskere fra Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus, Stami, St. Olavs hospital og NTNU har i denne studien undersøkt om søvnrestriksjon øker nocebo-indusert høy følsomhet for smerte. Funnene indikerer at den økte smertesensitiviteten etter søvnrestrik- sjon og nocebo er formidlet av ulike mekanismer i hjernebarken. Innen medisin betegner noceboeffekten en sykdomsfølelse frambrakt av en virk- ningsløs behandling som pasienten anser å være skadelig. Noceboeffekten er det motsatte av placeboeffekten, som er fenomenet at en virkningsløs behandling som pasienten tror på, og kan føre til at vedkommende føler seg friskere. Les om studien her Søvn og arbeidsytelse under maritime oppdrag Morten Nordmo har disputert doktor- graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen «Sleep and naval perfor- mance. The impact of personality and leadership». Søvn spiller en viktig rolle

å utvikle effektive, bærekraftige og

sikre arbeidstidsavtaler. Ansatte ved to avdelinger på et sykehus, en gastroki- rurgiskavdeling og en nyfødt intensiv- avdeling, prøvde 12 timers helgeskift i 1 år. De konkluderer med at sykeplei- erne selv bør få velge om de vil jobbe 12-timers skift. Resultatene indikerer at individuell preferanse for å jobbe 12-timersskift er en funksjon av egen helsesituasjon, familiesituasjon, arbeidsbelastningstoleranse, grad av søvnproblemer, personlighet og andre faktorer. Hvis målet er å rekruttere og beholde sykepleiere, bør sykepleiere stå fritt til å velge å jobbe 12-timers skift. Les om studien her Kronisk bihulebetennelse og redusert søvnkvalitet Kronisk bihulebetennelse er en vanlig betennelsessykdom i nesehulen og paranasale bihuler. I denne 10-årige oppfølgingsstudien har forskere fra Sverige, Norge, Danmark, Island og Estland undersøkt mulige sammen- henger mellom CRS og søvnkvalitet. Kronisk bihulebetennelse er assosiert med nedsatt søvnkvalitet og overdre- ven søvnighet på dagtid. Symptomer på søvnløshet kan være en risikofaktor for utvikling av bihulebtennelse. Les om studien her

26

SOMNUS NR 3 – 2019

Made with FlippingBook Annual report