Somnus nr 3_2019

Haraldsplass i Bergen digitaliserer

Smarttelefoner til alle, stor- skjermer med samtidsdeling av informasjon og moderne lege- middeltraller har skapt en ny hverdag for de ansatte ved Haraldsplass diakonale sykehus. Det forteller Dagens Medisin i en reportasje. Sykehuset åpnet for et år siden. Den nye teknologien er innført gradvis, og i februar gikk startskud- det for bruk av samhandlingstavler. Samhandlingstavler gir en totalover- sikt over pasientene i avdelingen i sanntid. Den nye touch-skjermen på

hvem som er ansvarlig sykepleier og lege, og om pasienten er spesi- elt sårbar for fall, ernæringsmangel eller annen viktig informa- sjon. Samtidighetskonflikter i sykehus, det vil si at for eksempel fysiotera- pi og MR settes opp samtidig, det er løst. Det fører igjen til at

vaktrommet henter informasjon fra journalsystemet om pasient, rom- nummer, innleggelsesårsak og even- tuelt smitteregime. Her står det også

portørtjenesten fungerer bedre. Sykehuset har også tatt i bruk moder- ne legemiddeltraller, en såkalt «mobil arbeidsstasjon» med monitor. Legemiddeltrallen har tilgangsstyrte skuffer som inneholder legemidler til den enkelte pasient. Hver tablett er innpakket og merket med navn, vir- kestoff og mengde. Målfrid Bordvik malfrid.bordvik@dagensmedisin.no

Et av tre store ideelle sykehus i Norge. Har driftsavtale med Helse Vest. Sykehuset har om lag 1000 ansatte og er lokalsykehus for 145.000 pasi- enter i Bergensregionen. Sykehuset er mest kjent for sitt tilbud innen geriatri og lindrende behandling. Det kirurgiske tilbudet inkluderer elektive og øyeblikkelig hjelp- operasjoner og kne-, skulder- og protesekirurgi, urologi, tykktarmskreft- og brokkirurgi.

Å jo da. Cirka ni prosent av norske kvinner, og seks prosent av norske menn har vanskeligheter med å sovne hver natt eller nesten hver natt. Det finnes over 90 ulike søvnsykdommer. Søvnforeningen arbeider for økt forskning og undervisning innen søvnsykdommer. Foreningen driver opplysnings- og informasjonsarbeid overfor medlemmer, politikere, helse- og trygde-vesen, skoleverket, arbeidslivet, myndigheter, media og samfunnet for øvrig. Foreningens visjon er: Bedre søvn – Våken Hverdag .

Å sove er da ingen kunst

BLI MEDLEM I DAG

Tilgang til alle medlemsblad fra 2013 Tilbud om medlemsmøter i sentrale byer. Mulighet til å snakke med en med samme diagnose som deg (likeperson). Nyhetsbrev på epost.

Klikk på linken og meld deg inn i dag. Familiemedlemsskap koster

350,- pr år pluss 55,- for hvert familiemedlem. Du får medlemsbladet Somnus som e-blad med informasjon, forskningsnyheter, pasienthistorier og nyttig informasjon fire ganger i året.

http://sovnforeningen.no/bli-medlem/

30

SOMNUS NR 3 – 2019

Made with FlippingBook Annual report