Somnus nr. 3_2015

SOMNUS har en fast spalte med orientering om rettigheter i NAV-systemet. Det er så kompliser t og med så mange vanskelige ord, at det er vanskelig å orientere seg for den enkelte.

Mange lurer på hva som skjer når du går fra sykmeldingsperiode over i arbeidsavklaring. Går det an å leve av det? Er du godt forberedt til møtet med NAV, går det mye bedre.

spalten

Hvordan jobber egentlig NAV?

Mange lurer på hvordan saksbehandlingen egent- lig foregår i NAV. Hvem gjør hva? Hva er et lokalkontor? En veile-

Skal du fysisk møte noen som jobber i NAV, så gjøres det stort sett på ditt lokale kontor. Der sitter det både kommunalt og statlig ansatte. Det at det er en samlokalisering av tjenester som sorterer under statlig og kommu- nal sektor burde vært et ubetinget gode for deg som bruker av NAV. Dessverre er det ikke alltid sånn det er. Selv om de statsansatte har like vilkår over hele landet, så jobber de kommunalt ansatte under ulike vil- kår, varierende fra kommune til kom- mune. Det kan ha betydning for prio- riteringer og løsninger. Derfor er det for meg ikke mulig å gi en 100% rik- tig fremstilling av saksgang, priorite- ring osv for alle som berøres av NAV. Dessverre. Men, når det er sagt, så jobber det svært mange dyktige og engasjerte mennesker i NAV. Disse møter du forhåpentligvis når du for første, eller kanskje 100de gang, må møte på ditt lokalkontor og snakke med en veile- der. Personen du møter skal ha kom- petanse til å hjelpe deg med det som er din utfordring her og nå. Du får både navn, ansikt og kanskje et tele- fonnummer til en å snakke med. Dette er “det personlige” NAV. Vedtaksmyndigheten er ikke lokal Før man slo sammen aetat, trygdeeta- ten og kommunens sosiale tjenester, så ble mange av avgjørelsene tatt på lokalkontoret, av en person du kan- skje hadde snakket med mange gang-

er. Etter samorganiseringen av de tre etatene, så har lokalkontorene mistet mye av myndigheten til å fatte ved- tak. Vedtaksmyndigheten er i mange av sakene flyttet til NAV Forvaltning. NAV Kontaktsenter: Hvis du har spørsmål til NAV og du ikke skal inn til samtale med NAV Lokalkontor, så kan du ringe NAV Kontaktsenter på 55 55 33 33. Her møter du ansatte som kan litt om alt. De skal veilede og svare på enklere spørsmål. Kan de ikke svare, så skal de vite hvem og hvor de skal sette deg videre til. NAV Forvaltning: Spørsmål og søknader som ikke kan avgjøres på lokalt nivå i NAV-hierar- kiet, sendes til NAV Forvaltning, medmindre det tilhører en spesialisert enhet som NAV Hjelpemidler. NAV Forvaltning har kontorer over hele landet og det er her det meste av myndigheten til å fatte vedtak er lagt. Det betyr at det er NAV Forvaltning som i utgangspunktet bestemmer om du får det du har søkt om eller ikke. I NAV Forvaltning får du ikke tildelt en veileder eller saksbehandler. Enkelte enheter i NAV signerer heller ikke vedtakene sine med navn. Mange vedtak er upopulære og man ønsker å beskytte de ansatte i noen grad. Saksbehandlingen blir uperson- lig. En del brukere opplever at pro-

Somnus- juristen forklarer

der? Hva er NAV Forvaltning? Hvem er det egentlig som bestemmer? Og ikke minst, hvordan kommer du i kontakt med din saksbehandler? Det første møtet - NAV Lokalkontor: Det første møtet med NAV er ofte ved sykemelding eller arbeidsledig- het. Begge situasjoner løses først og fremst med skjemaer som kan leveres elektronisk eller sendes per post. I alle tilfeller du har muligheten til det, så anbefaler jeg at du sender skjema, dokumentasjon og informasjon elek- tronisk. Da får du umiddelbart en elektronisk kvittering på at dokumen- tene er sendt, og du risikerer ikke at det forsvinner i det tomme intet, enten det er i scanningsprosessen i NAV eller Posten Norge. Tips: Hvis du ikke har en scanner, eller ikke har dokumentene som NAV har bedt om elektronisk, ikke send originalene. Ta et bilde med telefo- nen din, eller et kamera, og send en billedfil. Pass på originalene dine.

18

SOMNUS NR 3 - 2015

Made with FlippingBook - Online catalogs