Somnus nr. 3_2015

sessen i NAV ikke tar høyde for at det er mennesker og skjebner som vurderes. Mange av saksbehandlerne som kun sitter med papirer og doku- menter kan nok også være enige. Det er alltid rom for forbedring, og NAV jobber kontinuerlig med å bli bedre. Tidligere direktør Joakim Lystad sa at NAV hver dag skal være litt bedre enn i går. Det har nok ikke lykkes, men det jobbes med. NAV Forvaltning er inne i en periode med spesialisering. En del er allerede helt eller delvis gjennomført, men mye står igjen. Spesialiseringen er ment å gjøre at man får styrket kom- petansemiljøene med mer robuste fagmiljøer, mer kompetanse og ikke minst en økning av rettssikkerheten. Enhetene vil fysisk også samles og behandle saker for hele landet uav- hengig av hvor de geografisk er plas- sert. Dette er også ment å sørge for at like saker behandles likt uansett hvor i landet brukeren bor. NAV Klage og anke: Når du etter tid, jobb og en lang pro- sess endelig har fått et vedtak, så kan det hende du er uenig i resultatet. Det er viktig at du klager på vedtak du mener er feil. Vedtaket skal selv eller i et vedlegg inneholde informa- sjon om klageadgangen. Dette er informasjon om at du kan klage, hvor klagen skal sendes, og hvilke frister for å sende klagen som gjel- der. Hvis det ikke står noe i vedtaket om dette, så begynner klagefristen i utgangspunktet ikke å løpe før du får slik informasjon. Mangler informa- sjonen så må du kontakte NAV, gjer- ne lokalkontoret, for å få veiledning om hvordan du skal gå frem for å klage på vedtaket. Det kan jo hende saksbehandleren som har fattet ved- taket har gjort en feil, ikke vektlagt Navnet NAV var ment som en forkor- telse for Ny Arbeids- og Velferdsforvaltning. I dag regnes det ikke som en forkortelse i det hele tatt, men som egennavn og merkevare.  NAV har ca 19 000 ansatte, for- delt på 14 000 statlige og 5 000 kommunalt ansatte som NAV forval- ter av statsbudsjettet

informasjon i tilstrekkelig grad, eller kanskje du nå kom på eller ser at du har mer og annen informasjon som er viktig for resultatet. Det er ikke lett som bruker å skjønne hvilken infor- masjon og dokumentasjon NAV trenger. Spesielt ikke i situasjoner hvor man er syk og sliten. Da må vi være litt rause med hverandre, for det er ikke alltid så lett å veilede en bruker om hva man trenger heller. Skriv en klage og send med den eks- tra informasjonen du kanskje har. NAV har plikt til å veilede deg om hvordan du skal skrive klagen din. Husk på klagefristen. Hvordan plukkes og priorite- res saker i kø: Hvordan man plukker saker i bunken av de som venter er ikke bestemt fra sentralt hold. Dette avhenger nok noe av lokal ledelse, og man kan oppleve ulikheter på grunn av dette. Jeg kan derfor ikke gi noe klart svar på akku- rat hvordan hvert kontor er organisert og hvordan man prioriterer og pluk- ker saker. Det jeg kan si, er at i noen enheter så er de ansatte organisert i team, og alle skal kunne behandle alle saker og svare på spørsmål i alle saker. Det siste er utfordrende, men vil også trygge deg som bruker. Du vil i langt mindre grad være utsatt for vilkårlighet ved at noe du fortalte din veileder ikke kommer med i saksbe- handlingen. Alt skal registreres i sys- temene for at det skal vurderes. Dette er igjen en grunn til at all informa- sjon og dokumentasjon bør sendes elektronisk. Saksbehandleren og veilederen: Behandling av søknader i NAV er utfordrende. Like tilfeller skal behandles likt og saksbehandleren Hovedmålene til NAV er:  flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad  et velfungerende arbeidsmarked  rett tjeneste og stønad til rett tid  god service tilpasset brukerens forutsetninger og behov  en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

må ha oversikt over hvordan en bestemt type saker pleier å løses. I tillegg skal man huske på at det er skjebner man jobber med. Det er ikke bare papirer som stemples, men mennesker og historier bak. Det kre- ver medmennekselighet i tillegg til en evne til å distansere seg så man opprettholder saklighetsnivået som kreves. Noen av oppgavene som skal løses krever også en god del kreati- vitet. Fordi alle skjebner, alle bru- kere, er unike, så må man kunne tenke nytt, tenke kreativt for å finne de rette løsningene for hver enkelt person. Dette er krevende. Spesielt i en hektisk hverdag med mye press. Hjelp gjerne din saksbehandler og veileder med selv å være kreativ i de delene av prosessene hvor du kan være det. Du sitter selv med nøkke- len til din skjebne. NAV skal hjelpe deg og bistå så godt de kan. NAV omorganiseres hele tiden. En såpass stor organisasjon må hele tiden kunne tilpasse seg utviklingen i samfunnet forøvrig. Kravet til omstilling er ikke lett hverken for de ansatte eller brukerne. Akkurat nå omorganiseres det som heter Ytelseslinjen, se faktaboks. I denne prosessen spesialiseres NAV Forvaltning. I tillegg til de organisa- toriske endringene, så revideres Spør eksperten: Hvis det er temaer lesere av Somnus ønsker skal belyses, send inn spørsmål til redaksjonen i Omorganisering og ekspertrapporter: Somnus, så skal eksperten ta det opp i en senere artikkel. (uten at eksperten kan veilede i konkrete saker.) sovnforeningen@gmail.com Statsråd Robert Eriksson (FrP) har nedsatt en ekspertgruppe som har sett på om NAV har nådd sine mål. Ekspertgruppen har også inkludert og vært opptatt av å høre på hva bru- kerne mener om og opplever med NAV. Det forventes endringer som følge av rapporten.

19

SOMNUS NR 3 - 2015

Made with FlippingBook - Online catalogs