Somnus nr. 3_2015

regelverk, IKT-systemer utvikles og oppgraderes. Klare svar på arbeids- prosesser, saksbehandlingsprosesser osv får vi nok aldri. Vi kan håpe å ha et visst bilde av situasjonen akkurat nå, og forsøke å følge med. Statsråd Robert Eriksson (Frp) satte ned en ekspertgruppe ledet av Vågeng og med deltakere også fra brukerne av NAV. De har kommet Taushetsplikt og personvern NAV er bundet av en streng person- vernlovgivning. Juridisk finnes regel- verket i Lov om arbeids- og velferds- forvaltningen (NAV-loven) § 7, for- valtningsloven, offentleglova og per- sonvernloven. NAV sitter med mye informasjon om hver enkelt bruker. Hver for seg er ikke opplysningene nødvendigvis egnet til å misbrukes, som skal hjelpe deg i den situasjo- nen du er i. NAV lokal skal også bistå i forhold til søknader, inn- henting av informasjon og videre- formidling av dokumentasjon. Det personlige NAV: NAV lokalkontor er der du primært møter mennesker som jobber i NAV. Her finner du din veileder

med en sluttrapport. Denne vil med- føre flere endringer i NAV og så får vi håpe endringene vil være til det bedre. For de som er interessert, så finnes rapporten her: https://www.regjeringen.no/no/aktu- elt/ekspertgruppens-forslag-til-et- bedre-nav/id2404844/ Organisasjonskartet: Nå har vi sett litt på de enhetene du som bruker først treffer i NAV, og som du nok må forholde deg mest til. For å gi en liten oversikt over organi- seringen, så har jeg laget et svært for- enklet organisasjonskart. (se over) Øverst finner du Arbeids- og vel- ferdsdirektoratet. Det er der det over- ordnede ansvaret og de generelle oppgavene ligger. Juridisk avdeling eller være spesielt beskyttelsesverdig. Likevel kan de samlet sett være av en slik karakter at det er grunn til ekstra forsiktighet og strenger taushetsplikt. NAV har på grunn av informasjons- sikkerheten ikke lov til å besvare e- post med personlig informasjon. De ansatte kan heller ikke oppfordre til å motta informasjon per e-post, men

er organisert under direktoratet, og det er de som utformer rundskrivene som alle saksbehandlere utover i eta- ten bruker når de skal fatte vedtak. Både her, og i klageinstansen, sitter det mye kunnskap om hvordan prak- sisen er og er ment å være i NAV. Under dette er NAV organisert i tre «ben». Det ene er Tjenestelinjen hvor du finner kontaktsentrene, lokalkon- torene og de andre støttekontorene som skal bistå lokalkontorene. Ytelseslinjen er det andre benet og inkluderer både forvaltningen og kla- geinstansen, i tillegg til andre spesia- lisert enheter. Det siste “benet” er Økonomilinjen som blant annet har en egen innkrevingsenhet. Disse tar seg blant annet av innkreving av for- eldrebidrag, tilbakebetalinger o.l. informasjon og dokumentasjon som faktisk er mottatt på e-post kan NAV heller ikke se bort fra. Såvidt jeg har skjønt, skal NAV også bli en del av den elektroniske postløsningen som det offentlige har initiert, kanskje bedre kjent som digi-post. Per i dag er ikke NAV knyttet til løsningen, og det er ikke kjent når de vil klare å knytte seg til den.

20

SOMNUS NR 3 - 2015

Made with FlippingBook - Online catalogs