Somnus nr. 3_2015

LESERBREV

Forslag fra FFO’s legemiddel- politiske seminar til Legemiddelmeldingen

1. Kompetanse, økt kunn- skap, informasjon a.Samvalg. Helsepersonell er forpliktet til å gi informasjon og pasienten har rett til å med- virke. Vår erfaring er at dette ikke fungerer tilfred- stillende idag.  Det må inngå i utdan- nelse av helsepersonell (også under spesialisering) om hva brukermedvirkning er og hvorfor det er viktig.  Styrke Lærings- og Mestringssentrene i spesia- listhelsetjenesten.  I tillegg til informasjon om legemiddelets effekt, sikkerhet og interaksjoner, må pasienten få kunnskap om administrasjonsform, allergier, regler for oppbe- varing, råd for reise med et

3. Tilstrebe å ha ett kon- taktledd hos spesialisthel- setjenesten for hver bru- ker/pasient. 4. Må fokusere på at pasi- entene får tidlig og sikker diagnose og tidlig interven- sjon. 5. Forenkle finansierings- ordninger for legemidler. De er per i dag for frag- menterte. 6. Behandlingsretnings- linjer i dag baserer seg på et trappetrinnmodell. Denne modellen ivaretar ikke pasientens behov knyttet til behandling. a. Vi ønsker at legen skal tilby valg mellom flere behandlingsalternativer, ikke en standardmodell som er lik for alle.

legemiddel, tips/råd for inntak/administrasjon.  Det må være en regel om at det skal være bruker- medvirkning i utarbeidelse og oppdatering av alle ret- ningslinjer og veiledere for legemiddelbehandling.  Kan samvalgsmodellen utvikles i samarbeid med mange brukerorganisasjo- ner? Kan man starte med en generisk sjekkliste med spørsmål som: hvorfor anbefaler du dette legemid- delet, hva er alternativene, hva kan jeg forvente, er det noe spesielt jeg bør vite, hvilke konsekvenser vil det ha i min hverdag, i hvilken grad passer dette inn i mitt totale sykdomsbilde? b. Pasientoppfølging (utbredt grad av feilmedisi-

nering, pga manglende kunnskap om det legemid- delet som er forskrevet)  Åpne for å gi kvalitetssi- kret informasjon om lege- midler fra helsepersonell, utviklet i samarbeid med SLV, legemiddelindustrien, farmasøyter med flere. 2. Forskning og utvikling Norge må gjøre seg attrak- tive for klinisk forskning og utvikling slik at norske pasienter får tidlig tilgang til nye legemidler.  Sterkere bevisstgjøring i helseforetakene om å delta i kliniske studier.  For å gjøre Norge attrak- tiv i det internasjonale forskningsmarkedet, må vi ta i bruk nye og innovative legemidler tidlig (være inn- ovatører).

«Antidepressiver kan gi barn med adferdsproblemer»

Aftenposten 27. aug. 2015

Studien er liten, med 103 del- tagere, og siden en publisert utgave av studien ikke er til- gjengelig, må man bare anta at den kan bestå av 3 grupper med ca 35 personer i hver: en kontrollgruppe uten depresjon i svangerskapet, en gruppe med ubehandlet depresjon, og en gruppe med antidepressiv behandling. Det betyr at antall barn med adferdsavvik i hver gruppe forventes å være lite, slik at den statistiske signifi- kansen må bli lav. Videre kommer det frem at studien viser samme funn for barn av mødre med depresjon, enten mødrene fikk behand- ling i svangerskapet eller ikke. Det viste seg også at morens

tilstand på oppfølgingstids- punktet var den avgjørende faktoren for om barnet hadde adferdsproblemer eller ikke, og at effekten av depresjon med eller uten medikasjon ble opphevet når man korrigerte for dette. Det er prisverdig at våre for- skere interesserer seg for dette feltet, som berører mange kvinner i en sårbar situasjon i livet. Man kunne ønske at også Aftenposten viste forstå- else for disse kvinnenes situa- sjon og utviste en større edrue- lighet i bruken av overskrifter. Mona Skard Heier, Dr.med. Spesialist i nevrologi og kli- nisk nevrofysiologi

Under denne slående og skremmende overskriften pre- senterer Aftenposten 27/8 en nylig gjennomført studie ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Videre opplyses det at 1200 gravide kvinner i året benytter antidepressiv medisin under svangerskapet. Det som der- imot er skrevet med liten skrift i billedteksten, og som også kommer tydelig frem dersom man leser hovedteksten, er at forskerne bak studien ikke ønsker å trekke noen slik kon- klusjon og at det er en klar motsetning mellom overskrif- ten og artikkelens innhold.

21

SOMNUS NR 3 - 2015

Made with FlippingBook - Online catalogs