Somnus nr. 3_2015

Til nå har sykehusene og noen private søvnutredningsinstitutter utredet pasienter med søvnapne. Avtalespesialister, unntatt spesialister i allmennmedisin, kan benytte seg av den nye apneregistreringen.

– Endelig blir vi hørt!

praksis langt mer kostnadseffektivt enn på sykehusene. Med den nye taksten på plass vil ventetiden for utredning for mange pasi-

Søvnforeningens leder, Inger-Johanne Henriksen Serrano, er svært fornøyd med meldingen om at det er lagt inn 3 millioner kro- ner som legetakst for søvnutredning utenfor sykehus. – Dette har vi mast om i flere år. Senest under vår politiske demon- strasjon i fjor foran og i Stortinget, sier hun. – Helseminister Høie lovet i Stortingets spørretime å se på saken og han har faktisk holdt løftet sitt. Det er skaffet flere utredningsplasser på private kli- nikker som utfører søvnutredning. Nå har han tatt tak i kravet om at legene trenger en egen takst for søvnutredning utenfor sykehus, sier foreningens leder. Hun er klar på at dette har vært foreningens hovedmål når det gjelder søvnap- né, som er en dødelig folkesyk- dom: – Vi har arbeidet for å få ned ventetiden og sørge for at

enter garantert reduseres. Enorme mørketall

Beregninger tyder på at flere hundre tusen nordmenn lider av søvnapne, men de fær- reste er diagnostisert. Søvnapné er en døde- lig sykdom, pasienten har gjerne hatt søv- napné i flere år før han eller hun blir diag- nostisert og behandlet. Beregninger tyder på at flere hundre tusen nordmenn lider av søvnapné, men kun 10-15 prosent er diag- nostiserte. Faren for hjerneslag, hjerteinfarkt, diabetes, overvekt og depresjoner øker for hver enes- te pustestopp over det normale. En ube- handlet søvnapné gir økt sjanse for arbeids- ulykker og man er en fare for seg selv og andre i trafikken. Disse pasientene kan behandles på en enkel og lite kostnadskre- vende måte med CPAP-maskin som koster ca 8000 kroner og med det øker livskvalite- ten til pasienten. Midt oppe i gleden av at det endelig er kommet på plass en ny takst som sikrer søvnapné-pasienter bedre muligheter for utredning, fremholder Dølvik at neste skritt må være å få på plass finansiering for behandling av de som trenger det.

legene selv kan utføre søvnregis- trering og lese av resultatene. Den nye taksten vil bidra til kortere køer og sikrere diagnoser. Nå må bare de godkjente spesialistene følge opp med å skaffe seg utstyre og markedsføre at de faktisk kan gjøre denne jobben og får betalt for det. Nå gjenstår bare at all- mennlegene også får den samme taksten og muligheten til å utføre søvnregistrering. Det ville virke- lig være en gave til folkehelsen og helsebudsjettet, sier Henriksen. Dette betyr kortere køer og sikrere diagnoser, sier Søvnforeningens leder Inger-Johanne Serrano.

5

SOMNUS NR 3 - 2015

Made with FlippingBook - Online catalogs