Somnus nr. 3_2015

FRAMBU

–V i ser av egne tall at idiopatisk hyper-

somni øker hos barn og unge. Det kommer flere med Kleine- Levins syndrom. Flere har hypersomnier og nevropatiske diagnoser. Flere faller ut av skolen. Tre har fått behandling for suicidalitet. Antall med depresjoner øker.

Økning i nye tilfeller av idiopatisk hypersomni

som har det samme. – Dere lærer mest av hverandre, sa Bronder. – Jeg googlet og fant 263 artikler om idiopatisk hypersomni mot 4400 om narkolepsi. Vi begynner å få en over- sikt over dem som har diagnosen, men vi vet slett ikke om alle. – Hvis man går inn på PubMed så finner man 118 artikler om IH og behandling. Der er det 16 artikler om IH og medisiner. Hvorfor er det så lite? Fordi det er få som forsker på det, sa Bronder. PubMed er verdens største database innen medisin, syke- pleie, odontologi, veterinærmedisin, helsestell og preklinisk vitenskap. Den har referanser til artikler fra ca.

Marit Aschehoug tekst og foto

Spesialrådgiver i NevSom, Knut Bronder, er klar på økningen i sjeldne diagnoser etter svineinfluensavaksi- nen i 2009. Av de som har meldt inn saker til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) og fått avslag, er det to med Kleine-Levins syndrom. 18 med idiopatisk hyper- somni har fått avslag. 48 med narko- lepsi har fått avslag. Hele 130 perso- ner med ME har fått avslag. Bronder stilte spørsmål om de mange med ME har vært dårlig utredet for søvn. –Vi vet ikke sikkert, men vi tror at influensavaksinen også ga andre søvnsykdommer enn narkolepsi. Narkolepsien utviklet seg fortere etter vaksinen. Alle symptomene kom samtidig. Mange av symptomene på ME og hypersomni er felles med nar- kolepsi. Å leve med idiopatisk hypersomni er utfordrende. Det finnes lite informa- sjon. Derfor er det godt å treffe noen

4 800 tidsskrif- ter internasjo- nalt fra 1966 og fremover. De fleste refe- ransene har eng- elsk sammen- drag. PubMed oppda- teres daglig.

Spesialrådgiver Knut Bronder fra kompetansesenteret NevSom på Ullevål: –Vi vet ikke sikkert, men vi tror at influensavaksinen også ga andre søvn- sykdommer enn narkolepsi.

6

SOMNUS NR 3 - 2015

Made with FlippingBook - Online catalogs