Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

Język polski DP 4265 299 zł Tematy: Świat opisany - odmiana i funkcje przymiotników w wypo - wiedzi; Postaci pozytywne i czarne charaktery w baśniach Andersena; Niezwykła podróż bohaterów ba - śni „Królowa Śniegu”- wokół naj - ważniejszych wątków fabularnych opowieści; Charakterystyka postaci wpowieści „Wpustyni i wpuszczy” HenrykaSienkiewicza; Ruchomeob - razy- film jako dzieło artystyczne; Narrator w baśni, komiksie i filmie; Słowa i znaki- interpunkcja w wy - powiedzi; Miejsce wydarzeń- prze - strzeń w utworze literackim; Prze - słanie baśni Hansa Christiana Andersena; Zdarzenia prawdopo - dobne a fikcja literacka w baśni; Wyobraźnia twórcy-między baśnią a rzeczywistością ; Co przedstawia obraz?Opis dziełmalarskich;Walka dobra ze złem jako odwieczny te - mat literacki; Teatr dawniej i dziś;Na scenie i na widowni- moja pierwsza wizytaw teatrze; Pinokio-prawdziwy chłopiec czy drewniany pajacyk?;

W świecie ptaków- artystyczny ob - raz przyrody; Od magicznej sztuki do prawdziwych czarów w litera - turze i sztuce; Przeszłość jest także odległą krainą.Opismiejsc i postaci zdawnych epok; Swobodna rozmo - • zagadnieniawraz z dołączonymi scenariu- szami lekcji w formie drukowanej i elektro- nicznej (pliki PDF) • Około 50 animacji i ilustracji • Ponad 100 symulacji, ćwiczeń interaktyw- nych, prezentacji i filmów • Filmy instruktażowe (obsługa tablicy inte- raktywnej, praca z programem) • możliwość zainstalowania programu na 6 stanowiskach komputerowych wa a dialog literacki Zalety programów: • Dane techniczne:Windows 7/8/10 - wersje 32- i 64-bit, Procesor min 1 GHz, Pamięć RAM: 1 GB RAM(32-bit) lub 2 GB (64-bit), napęd CD/DVD, 400 MB miejsca na dysku twardym, karta dźwiękowa, mysz lub inne urządzenie wskazujące • Program nie współpracuje z emulatorami napędów CD/DVD

Przyroda DP 0045

ne; Strefy krajobrazowe; Sawanna i pustyniagorąca; Surowykrajobraz tundry; Krajobraz pustyni lodowej; Mieszaniny jednorodne i niejedno- rodne; Roztwory wodne; Prędkość. Zalety programów: • zagadnieniawraz z dołączonymi scenariu- szami lekcji w formie drukowanej i elektro- nicznej (pliki PDF) • Około 50 animacji i ilustracji • Ponad 100 symulacji, ćwiczeń interaktyw- nych, prezentacji i filmów • Filmy instruktażowe (obsługa tablicy inte- raktywnej, praca z programem) • możliwość zainstalowania programu na 6 stanowiskach komputerowych • Windows 7/8/10 - wersje 32- i 64-bit, Procesor min 1 GHz, Pamięć RAM: 1 GB RAM(32-bit) lub2GB (64-bit), napęd CD/ DVD, 650 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym, karta dźwiękowa, mysz lub inne urządzenie wskazujące • Program nie współpracuje z emulatorami napędów CD/DVD

Matematyka DP 0046 299 zł Tematy: System dziesiątkowy; Ce - chy podzielności; Potęga; Liczby ujemne; Ułamki zwykłe; Dodawa - nie i odejmowanie ułamków zwy - kłych; Odejmowanie ułamków dziesiętnych; Oznaczenia literowe w wyrażeniach matematycznych; Równania z jedną niewiadomą; Proste prostopadłe i równoległe; Miara kąta; Rodzaje kątów; Kąty przyległe i wierzchołkowe; Trójką - ty równoboczne i równoramien - ne; Konstrukcja trójkąta; Suma miar kątów w trójkącie; Rodzaje czworokątów; Trapez; Własności czworokątów; Koło i okrąg; Bryły; Walec, stożek , kula; Prostopadło - ścian i sześcian; Siatki brył; Ob - wody i pola figur; Pole prostokąta i kwadratu; Pole równoległoboku, rombu i trapezu; Pole trójkąta; Pole powierzchni sześcianu i prostopa - dłościanu; Objętość sześcianu i pro -

stopadłościanu;Wielokrotność kąta 60° i 45°; Procenty; Jednostki dłu - gości, Skala, Droga, prędkość, czas; Gromadzenie danych Zalety programów: • zagadnieniawraz z dołączonymi scenariu- szami lekcji w formie drukowanej i elektro- nicznej (pliki PDF) • Około 50 animacji i ilustracji • Ponad 100 symulacji, ćwiczeń interaktyw- nych, prezentacji i filmów • Filmy instruktażowe (obsługa tablicy inte- raktywnej, praca z programem) • możliwość zainstalowania programu na 6 stanowiskach komputerowych • Windows 7/8/10 - wersje 32- i 64-bit, Procesor min 1 GHz, Pamięć RAM: 1 GB RAM(32-bit) lub 2GB (64-bit), napęd CD/ DVD, 350 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym, karta dźwiękowa, mysz lub inne urządzenie wskazujące • Program nie współpracuje z emulatorami napędów CD/DVD

299 zł Tematy: Praca i odpoczynek;Obser - wacjeprzyrodnicze; Przyrządy uła - twiająceobserwacjeprzyrody;Wy - znaczanie kierunków świata; Skala mapy; Z czegozbudowana jestma - teria; Trzy stany skupienia wody; Rozszerzalność termiczna ciał; Or - ganizmy samożywne i cudzożywne; Życiew jeziorze;Gleba; Zagrożenia środowiska przyrodniczego i jego ochrona; Co to jest gęstość; Segre - gacja odpadów; Ukształtowanie powierzchni Polski; Parki narodowe w Polsce; Walory turystyczneWar - szawy, Krakowa i Trójmiasta;Układy : kostny i mięśniowy; Układ odde - chowy; Czym jest dźwięk; Składniki pokarmowe i zrównoważona die - ta;Oddziaływanieelektrostatyczne; Prąd elektryczny; Magnesy; Układ słoneczny; Ruch obrotowy Ziemi a zmiana dnia i nocy, Ruch obiego - wy Ziemi a zmiany pór roku, Życie w oceanie; Odkrycia geograficz -

103

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator