Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

GO EDU

Go Edu. Mówię, czytam i piszę HO 0011 790 zł Zestawpozwala rozwijać umiejętności porozumiewa - nia się przy pomocy mowy i pisma w sposób całko - wicie naturalny przy okazji codziennych kontraktów, gier i zabaw. Integralną częścią metody jest uczenie sięwdziałaniu i przekraczanie granicymiędzy częścią wirtualną i realnąwykonywanych zadań oraz łączenie i przenikanie pracy indywidualnej i zespołowej z pracą w całej klasie. Nowością jest wprowadzenie elemen - tów komunikacji cyfrowej, traktowanych tu całkowicie praktycznie, a nie technologicznie. • 36 formatek z grubego kartonu 22 x 22 cm z elementami gier i za- baw do wyciśnięcia; inne elementy gier: kości, kamienie, woreczki itp.; planszedo gier; 200ekranówćwiczeńmultimedialnych; 150kart pracy do wydrukowania Go Edu. Obliczam i rozwiązuję HO 0012 790 zł Część serii „Obliczam i rozwiązuję” umożliwia roz - wijanie umiejętności matematycznych. Przygotowa - ne scenariusze uczą podstaw matematyki w grach i ćwiczeniach, w których myślenie matematyczne jest naturalną, ale też niezbędną częścią dobrej zabawy. Proponowane zajęcia pozwalają przekroczyć granicę miedzymultimediami i tradycyjnymi pomocami. Indy - widualna aktywność uczniów przeplata się z działal - nością w zespołach i w całej klasie. • 36 formatek z grubego kartonu 22 x 22 cm z elementami gier i zabaw do wyciśnięcia; inne elementy gier: karty, kości, kamienie, woreczki itp.; plansze do gier; 200 ekranów ćwiczeń multimedial- nych; 150 kart pracy do wydrukowania Go Edu. Współpracuję i pomagam HO 0013 790 zł Zajęcia i ćwiczenia rozwijające umiejętności spo - łeczne i emocjonalne oraz metody pracy, polegają - ce na współdziałaniu z uwzględnieniem różnych ról i kompetencji uczniów. • 36 formatek z grubego kartonu 22 x 22 cm z elementami gier i zabaw do wyciśnięcia; inne elementy gier: karty, kości, sznurki, woreczki; plansze do gier; 50 ekranów ćwiczeń multimedialnych; 50 kart pracy do wydrukowania

123

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator