Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

METODA PROJEKTU

Metoda Projektu pakiet EX 2171 1 799 zł „Metoda Projektu w Edukacji Wczesnoszkolnej” zawie - ra opis i bazę metodyczną do 12 projektów dla klas I-III, podzielonych na 4 tematy do każdej klasy. Produkt zawiera 4 typy materiałów: • Plansze interaktywne, zawierające różne typy interakcji (krzyżówki, quizy, połącz w pary, itd.): • 12 tematów wiodących • 60 interakcji – różnorodnych ćwiczeń wspierających naukę i zapamiętywanie • 36 filmów edukacyjnych • 12 ćwiczeń do nauki angielskiego • Obudowa dydaktyczna: • 100 kart pracy dla uczniów • 100 scenariuszy zajęć i zabaw Program nauczania zawierający opis sposobów obser - wacji dziecka pod kątem osiąganych przez nie umiejęt - ności przewidzianych podstawą programową. Diagnoza uczniów, która pozwala na ocenę kompeten - cji ucznia w środowisku edukacyjnym bez sztucznego wyodrębniania procesu oceniania. 126

Metoda Projektu cz. 1 EX 2133 699 zł „Metoda Projektu w EdukacjiWczesnoszkolnej” za - wiera opis i bazę metodyczną do 12 projektów dla klas I-III, podzielonych na 4 tematy do każdej klasy. Pierwsza część produktu to 4 typy materiałów: • Plansze interaktywne, zawierające różne typy interakcji (krzyżówki, quizy, połącz w pary, itd.): • 4 tematy wiodące • 20 interakcji – różnorodnych ćwiczeń wspierających naukę i zapamiętywanie • 12 filmów edukacyjnych • 4 ćwiczenia do nauki angielskiego • Obudowa dydaktyczna: Programnauczania zawierający opis sposobów ob - serwacji dziecka pod kątem osiąganych przez nie umiejętności przewidzianychpodstawąprogramową. Diagnoza uczniów, która pozwala na ocenę kompe - tencji ucznia w środowisku edukacyjnym bez sztucz - nego wyodrębniania procesu oceniania. • 33 karty pracy dla uczniów • 33 scenariusze zajęć i zabaw

Metoda Projektu cz. 2 EX 2140

Metoda Projektu cz. 3 EX 2157

699 zł

699 zł

Trzecia część produktu to 4 typy materiałów: Plansze interaktywne, zawierające różne typy inte - rakcji (krzyżówki, quizy, połącz w pary, itd.) Obudowa dydaktyczna Programnauczania zawierający opis sposobówob - serwacji dziecka pod kątem osiąganych przez nie umiejętności przewidzianychpodstawąprogramową. Diagnoza uczniów, którapozwalana ocenę kompe - tencji uczniaw środowisku edukacyjnymbez sztucz - nego wyodrębniania procesu oceniania.

Druga część produktu to 4 typy materiałów: Plansze interaktywne, zawierające różne typy inte - rakcji (krzyżówki, quizy, połącz w pary, itd.) Obudowa dydaktyczna Programnauczania zawie - rający opis sposobówobserwacji dziecka pod kątem osiąganych przez nie umiejętności przewidzianych podstawą programową. Diagnoza uczniów, która pozwala na ocenę kompetencji ucznia w środowi - sku edukacyjnym bez sztucznego wyodrębniania procesu oceniania.

Made with FlippingBook Proposal Creator