Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

5

7

7

Didakta. Chemia SC 0105 499 zł Multimedialny programedukacyjny Didakta - Chemia zawiera przykła - dy i zadania pozwalające na sa - modzielne ćwiczenie i sprawdzenie wiadomości z chemii.

Didakta. Fizyka SC 0106 499 zł Multimedialny program edukacyjny Didakta – Fizyka 1 zawiera przy - kłady i zadania pozwalające na samodzielne ćwiczenia w zakresie zastosowania wzorów fizycznych w obliczeniach. Program Didakta – Fizyka obejmuje ćwiczenia interak - tywne z różnych działów fizyki, ta - kich jak:mechanika i energia, ciepło,

Didakta. Geografia SC 0107 499 zł Didakta - Geografia, to multime - dialny program edukacyjny prze - znaczony do powtórki i poszerza - nia wiadomości z zakresu geografii i orientacji na mapie. Tytuł zawiera zadania i ćwiczenia interaktywne z różnych działów geografii. Struk - tura programu daje dodatkowo możliwość wyboru spośród czte - rech typów ćwiczeń: pytań testo - wych, zadań na dobieranie, zadań typu prawda/fałsz oraz ćwiczeń

• przeznaczony dla klas 7-8 szkoły podsta- wowej • tematy: składmaterii, terminologia, procesy chemiczne, rozwiązywanie zadań, związki organiczne • program odpowiedni dla wszystkich typów tablic interaktywnych

optykaczyelektryczność; poruszane są takżezagadnieniazhistorii fizyki. W zadaniach wymagających obli - czeńpośrednich, uczniowiemajądo dyspozycji kalkulatororazbrudnopis. • przeznaczony dla klas 7-8 szkoły podsta- wowej; tematy: mechanika 1, mechanika 2, ciepło, optyka, prąd elektryczny, historia fizyki; program odpowiedni dla wszystkich typów tablic interaktywnych • multilicencyjne na 20 stanowisk

z ilustracjami. Bogata oferta pytań testowych umożliwia sprawdzenie wiadomości ucznia z zakresu geo - grafii ogólnej, zaś mapy konturowe oraz ilustracje w sposób ciekawy testują umiejętność orientacji prze - strzennej i odczytywania informacji ikonograficznych. • przeznaczony dla klas 7-8 szkoły podsta- wowej; tematy: ogólna geografia fizyczna, oceany, kontynenty, gospodarka światowa i ekologia, Polska; program odpowiedni dla wszystkich typów tablic interaktywnych • multilicencyjne na 20 stanowisk

Didakta. Matematyka 1. Podstawy Geometrii SC 0108 499 zł Matematyka 1 to multimedialny programedukacyjny, który zawiera przykłady i zadania pozwalające na samodzielne ćwiczenie i spraw - dzenie wiadomości w zakresach: liczby całkowite, liczby ujemne, liczby dziesiętne i ułamki. Jest prze - znaczony dla dzieci z klas 1-6 na

poziomie szkoły podstawowej. Ćwi - czenia interaktywne ułatwiają do - skonalenie takich umiejętności, jak: dodawanie, odejmowanie, mnoże - nie i dzielenie oraz ćwiczenie orien - tacji na osi liczbowej i porównywa - nie jednostek. • tematy: dodawanie i odejmowanie,mnoże- nie i dzielenie, porównywanie liczb, zada- niawykonywane kolejno, tabele, jednostki; program odpowiedni dla wszystkich typów tablic interaktywnych

Didakta. Matematyka 2. Algebra SC 0109 499 zł Program zawiera przykłady i za - dania pozwalające na samodziel - ne ćwiczenie i sprawdzenieumiejęt - ności matematycznych z algebry. Oferuje ćwiczenia interaktywne obejmujące wyrażenia algebra - iczne – np.: wartości wielomianów

i ułamków, potęgowanie iloczynów itp. Podczas rozwiązywania zadań użytkownik programu ma do dys - pozycji kalkulator oraz miejsce na wykonywanie obliczeń. • dla klas 7-8; tematy: wartość wyrażenia, potęgowanie wyrażeń, działania na wyra- żeniach, ułamki algebraiczne, równania, pro- centy, wielkości proporcjonalne, proporcja; program odpowiedni dla wszystkich typów tablic interaktywnych

Didakta. Geometria 1. Zadania kontrukcyjne SC 0110 499 zł Ten multimedialny program eduka - cyjny zawiera zadania konstrukcyj- ne pozwalające na samodzielne

ćwiczenia i sprawdzenie wiado - mości w zakresie konstrukcji pod - stawowych figur geometrycznych • dla klas 6-8; tematy: trójkąt 1, trójkąt 2, czworokąty, okrąg, styczne okręgu; pro- gram odpowiedni dla wszystkich typów tablic interaktywnych

137

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator