Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

1 6

PAKIET mTalent. Percepcja słuchowa (cz.1+cz.2) LJ 0048 2 990 zł Zestawdwóch interaktywnych programów zawierają - cych ćwiczenia wspomagające usprawnianie i rozwój percepcji słuchowej, koncentrację uwagi opartą na analizatorze słuchowym wspomagające usprawnia - nie i rozwój wyższych funkcji słuchowych, pomocne w terapii CAPD, z centralnymi zaburzeniami przetwa - rzania słuchowego.

• Sekwencje i rytmy, • Pamięć słuchowa i polecenia złożone,

• Rozmaitości, • Wyzwania słuchowe Do czego służy?

Dla kogo? • Jest przeznaczony dla terapeutów, w tymdla logopedów, pedagogów i nauczycieli pracującychzuczniamiwwiekuprzedszkolnymiwczesnosz- kolnymz trudnościamiwzakresiepercepcji słuchowej,wtymwyższych funkcji słuchowych, CAPD, z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego w wieku 5+ (w normie intelektualnej) lub niezależnie od wieku w przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. • Cała seria mTalnet otrzymała wyjątkową nagrodę Logo BETT Awards Finalist. • Wraz z każdymprogramemmTalent terapeuta/nauczyciel otrzymuje bezpłatne SZKOLENIE online z obsługi programumTalent zakończone wydaniem imiennego certyfikatu.

• Analiza słuchowa, • Synteza słuchowa, • Słuch fonemowy, • Rymy, Zagadki,

• Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, ale także logopedycznych, rewalidacyjnych i innych, mających na celu stymulację percepcji słuchowej, a takżewyższych funkcji słuchowych u dzieci wykazujących trudności w nauce, w pisaniu i czytaniu oraz u dzieci ze współistniejącymi zaburzeniami emocjonalnymi mogący- mi wynikać z zaburzeń analizy dźwięków na poziomie centralnym. Z czego się składa? • Z ponad 1100 ekranów interaktywnych, kart pracy do wydru- ku, poradnika metodycznego oraz zestawu materiałów dodat- kowych (typu mikrofon, słuchawki, głośniki) w jednym pudełku.

• Koordynacja słuchowo-wzrokowo-ruchowa • Lokalizacja i lateralizacja źródła dźwięków, • Identyfikacja i dyskryminacja dźwięków, • Rozpoznawanie cech dźwięków, • Czasowe aspekty słyszenia • Rozumienie mowy w obecności dystraktorów, • Rozumienie mowy zniekształconej,

Działy ćwiczeń multimedialnych: • Rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, • Zabawy dźwiękami, • Cechy dźwięku,

75

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator