Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

1 5

Zajęcia logopedyczne I. Profilaktyka, diagnoza, terapia LJ 0006 1 590 zł Seria programów multimedialnych dla dzieci od 4 roku życia z wadami wymowy i innymi zaburzeniami spraw - ności językowej. Służy do wykorzystania na zajęciach lo - gopedycznych, rewalidacyjnych i innychmających na celu kształtowanie umiejętności językowych i niwelowanie trud - ności z tymzwiązanych. Składa się z blisko 2000 ekranów interaktywnych i 400 kart pracy dowydruku oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednej walizce. Program to: • najnowszy i najobszerniejszy interaktywny produkt logopedycznyna rynku, blisko 2000 interaktywnych ekranów (i liczba ta będzie się zwiększać); produkt stworzony przez osoby z najdłuższąhistoriąprojektowaniapomocy technologicznychwspomagających logopedówwPolsce; ponad20 tytułów obejmujących materiał z różnych zakresów terapii logopedycznej; jedyny produktmultimedialny z ćwiczeniami zewszystkich etapów terapii głosek, a także, dodatkowo z zakresu etapówponadstandardowych; prawidłowo

dobrany i wyselekcjonowanymateriał językowy; produkt pozytywnie za- opiniowany i zrecenzowany;materiał z kilkustopniowymsystememmoty- wacyjnym; prawdopodobnie jedyny logopedyczny produkt interaktywny zgodny z wytycznymi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami; ilustracje do produktu wykonali polscy, nagradzani ilustratorzy dla dzieci. • Program ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE zawiera ćwiczenia multimedialne do terapii następujących głosek: SZ, Ż, CZ, DŻ, S, Z, C, DZ, Ś, Ź, DŹ, Ć, R, L. Różnicowanie głosek szeregów: szumiącego, syczącego i ciszącego. Diagnoza logopedyczna. Grupowe zajęcia logopedyczne (cz.1). Ćwicze- nia multimedialne uzupełnione zostały także o zestaw dodatkowych materiałów, publikacji autorskich rozszerzających spektrum możliwości zastosowania tego produktu (np. książka z autorskimi wyliczankami logopedycznymi, autorskie pomoce tradycyjne, drukowalne karty pracy, poradnik metodyczny, mikrofon, głośniki) • programprzeznaczony jest do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smart- fona, oraz tablicy lubmonitora interaktywnego (na systemachWindows, Android oraz iOS) w trybie online i offline. Licencja na czas nieokreślony.

Nagroda główna w kategorii EDUKACJA w XVIII edycji Konkursu Świat Przyjazny Dziecku

Seria mTalent – finalista konkursu Bett Awards 2021 w kategorii „SPECIAL EDUCA- TIONAL NEEDS SOLUTIONS”!

Percepcja słuchowa LJ 0007 1 950 zł Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój percepcji słuchowej i koncentra - cję uwagi opartą na analizatorze słuchowym. Program służy do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kom - pensacyjnych, ale także logopedycznych, rewalida - cyjnych. Program składa się z ponad 600 ekranów interaktywnych i 200 kart pracy do wydruku oraz ze - stawumateriałówdodatkowychw jednej walizce. Prze - znaczony jest dla terapeutów pedagogicznych, logo - pedów i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem sprawności w zakresie percepcji słuchowej. Program Percepcja słuchowa to: • odpowiedźnajednoznajczęstszychwskazańformpomocypsychologiczno- pedagogicznej i zaleceń do pracy z dzieckiem (kształtowanie i ćwiczenia percepcji słuchowej/ wzrokowej); zbiór ponad 600 interaktywnych ekranów; materiał pozytywnie zaopiniowany i zrecenzowany • Produktzgodnyzwytycznymidostępnościdlaosóbzniepełnosprawnościami.

W programie wydzielono następujące działy ćwiczeń multimedialnych: 1. Rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków; 2. Zabawy dźwiękami; 3. Cechy dźwięku; 4. Sekwencje i rytmy; 5. Pamięć słuchowa i polecenia złożone; 6. Analiza słuchowa; 7. Synteza słuchowa; 8.Słuch fonemowy; 9. Rymy; 10. Zagadki; 11. Koordynacja słuchowo-wzrokowo-ruchowa. Propozycja uzupełniona została o zestaw dodatkowych materiałów i publikacji autorskich rozszerzających spektrummożliwości zastosowania tego produktu np. pomoce tradycyjne, mikrofon, słuchawki, głośniki, drukowalne karty, poradnikmetodyczny. • program przeznaczony jest do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona, oraz tablicy lub monitora interaktywnego (na systemach Windows, Android oraz iOS) w trybie online i offline. Licencja na czas nieokreślony. • CałaseriamTalnetotrzymaławyjątkowąnagrodęLogoBETTAwardsFinalist. • Wraz z każdym programem mTalent terapeuta/nauczyciel otrzymuje bezpłatne SZKOLENIE online z obsługi programu mTalent zakończone wydaniem imiennego certyfikatu.

77

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator