Multimedia w Edukacji 2021/2022. Nowa Szkoła

scenariuszy zajęć oraz zestawy tekstów terapeu- tycznych, np. 150 terapeutycznych łamigłówek, zagadek i wierszyków. • Wymagania techniczne: Windows 7/8/10 - wersje 32- i 64-bit, Procesor 2,4GHz, 2GBpamięci RAM(dla systemu 32-bit) lub 4 GB (dla systemu 64-bit), Kar- ta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768, Karta dźwiękowa, głośniki lub słuchawki, mikrofon zewnętrzny (zalecany), Mysz lub inne urządzenie wskazujące, Port USB 2.0/3.0, 1 GB miejsca na dysku twardym W zestawie: Mikrofon DP 0641MIKROFON

Zabawy słowem DP 0641 1 599 zł Multimedialny zestaw ćwiczeń podno - szących sprawność językową dzieci oraz wspomagających terapię specyficznych zaburzeń rozwoju języka. Zastosowanie: profilaktyka logopedyczna, zabawy języ - kowe, diagnoza i terapia logopedyczna. Odbiorcy: logopedzi, terapeuci, nauczy - cieleprzedszkola. Beneficjenci: dzieci uczą - ce się mówić, dzieci z wadami wymowy i/lub zaburzeniami słuchu i komunikacji. Zadaniem programu jest osiągnięcie po - ziomu języka pozwalającego dziecku na swobodne i prawidłowe komunikowa -

nie się z jego najbliższym otoczeniem. Produkt jest propozycją dla: na - uczycieli, logopedów, rodziców, jako narzędzie wspomagające rozwi - janie mowy, w tym również u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. ProgramZABAWY SŁOWEM wspiera re - alizację NOWEJ podstawy programowej wychowaniaprzedszkolnego.Wzestawie ZABAWY SŁOWEM znajdują się: • dwuczęściowy program multimedialny na pendrive (cz.1 opiera się na materiale nieliterowym, cz.2 za- wieramateriał uwzględniającyumiejętność czytania), • profesjonalny mikrofon, • przewodnik metodyczny zawierający propozycje

Pakiet podstawowy DP 0639 1 990 zł 5 programów multimedialnych na pen - drive: • szereg szumiący–moduł podstawowy, szereg syczą- cy–moduł podstawowy; szeregciszący–moduł pod- stawowy; różnicowanie szeregów; głoska r –moduł podstawowy; ponad 1000 interaktywnych ćwiczeń

i ponad200kart pracy; profesjonalnymikrofon; prze- wodnikmetodyczny (szczegółoweopisyprogramów, propozycje scenariuszy zajęć oraz tekstów terapeu- tycznych); wsparcie techniczne • wymagania techniczne: Windows 7/8/10 - wersje 32- i 64-bit, Procesor 2,4 GHz, 2 GB pamięci RAM (dla systemu 32-bit) lub 4 GB (dla systemu 64-bit), Kartagraficznapracującaz rozdzielczością1024x768,

Karta dźwiękowa, głośniki lub słuchawki, mikrofon zewnętrzny (zalecany),Mysz lub inne urządzenie wskazujące,Port USB 2.0/3.0, 1,5 GB miejsca na dysku twardym W zestawie: Mikrofon DP 0639MIKROFON

Ważne. Ze względu na zróżnicowane stawki podatku VAT, w formularzu zamówienia prosimy o wpisanie wszystkich kodów elementów zestawu. Możliwość nabycia tylko całego zestawu.

89

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator