Næstved - Erindringer om modstandsbevægelsen, 1940-1945

2 .

Jeg fik derfor Overlæge Faber til at køre for os i .hil, men de o var e^ flov Fornemmelse at hjemføre et lille Apparat, ikke stort større end en Skrivemaskine. Jeg fik den installeret hos en god Bekendt af mig fra Sygehuset, e n tidligere Patient, Proprietær Per Andersen, Aaderup Skibsværft. Det blev d e n a x x s s o t e n f a s t o Opholdeoted os adskillige Tuyinde. illegale Blade u d g i k fra deres Loft. Deres ene Søn Odd var activ Sabotør i København o g rejste en Del frem og tilbage mellem Sverrig og Danmark. Fru Andersen var Nordmandog e t fremragende Menneske. Deres Hjem blev senere, da jeg ikke kunde b o hjemme, mit faste Tilholdssted, og de hjalp paa alle tæn­ kelige Maader uden smaalig Hensyntagen til Risiko. Urmageren cg jeg paabegyndte saa Trykningen af Niels Jydes Breve hver Maaned. V i skulde dække Vordingborg og Næstved med Opland og sendte i Begyndelsen ogsaa til Sorø og Haslev. Det var eo scort Aroeide,da det virkelig var en, meget lille Maskine uden automatisk Indsmider, der skulde saa- l e d e s 2 Mand til at passe den alene. Enkelte af Numrene nar Nina og jeg trykt i vores Lejlighed Brogade, 10, hvor ogsaa Hæftjpingen xoregii-s-. "Den lille Urmager" eller "Sabotør'Nielsen", som Nina og jeg kaldte ham, var en fortræffelig Mand, der gik paa med Liv og Lyst og var utræt­ telig, naar det gjaldt Trykningen. Han elskede Susanne meget højt, og det var gensidigt. Han var imidlertid ikke ufarlig, idet han kendtes af mange Mennesker, og inden min Tid var han gaaet ret aabenlyst til Vc-^.-vs. Samtidig havde jeg gennem Ninas Fætter i København Eddie Raxgieen faaet Forbindelse med "Nordisk Front" og fik gennem ham en i;:ængde illegale Blade og Bøgey ligesom jeg gennem Dansk Samling havde Forbindelse m^d "Nordisk Boghandel", der var leveringsdygtig, indenfor alt foreliggende. Da Urmageren samtidig paa Dæknavnet "Niels Juehl" fik tilsendt illegal Literatur fra Sæ;riUr\dson og en anden Foroindelse, olev Næstved herigennem og gennem Kommunisterne rigeligt forsynet. Det var her et Held, at jeg kendte en Mængde Mennesker i Byen, jeg kunde stole paa saa nogenlunde (Læger, Sygeplejersker o. a., meaens ur­ magerens Bekendtskabskreds fra Arbejdssted og Pensionat var usikker. Frøken Nielsen paa Røntgenafdelingen hjalp mig godt cg kunde god^ sælge for 5 0 - 100 Kr. paa en Dag. Sekretæren Frøken Nielsen hjalp mig ogsaa storartet dels med at sælge, men særligt med. at afsende dei>, der gj..^ af Sted pr. Post. Det var Urmagerens og min Stolthed, at vi, naar det medreg- nes, som jeg solgte, efter at han var rejst, naaede op paa og aflagde Regnskab i København for 4500 Kr. solgt illegal Litteratur. "The best seller" blev "Haandbog i Oversvømmelser" udgivet af det kgl. aanske Af­ vandings selskab" (Arne Sørensen). I Løbet af 2 Dage havde jeg saaied.es paa Sygehuset og i Byen samt i Odense, Sønderborg og paa Falster solgt 80 Eksemplarer af de 100 vi bestilte- (S/5 Kr.). Jeg rejste ind og talte med Nordisk Bogh ndel og fik det ordnet saaledes, at vi opnaaede 20r/o paa de sidste 2000 Kr. < Det var -i-'--elsens fortrinlige Idé.) Disse 400 Kr, blev da Starten økonomisk set paa M. B. i Næstved. De gik til Papir, Stencil, Sværte, Rejser og først og fremmest Porto samt min første Pistol. Foruden de 400 Kr. fik Urmageren 200 af Fru Lund, Karrebæktorp Teglværk og jeg 100 af Onkel Johs i Odsnse. Fordelingen i Byen var et stort Arbejde, vi delte det ud om Aftenen - i alle Opgange, idet vi delte Gaderne imellem os. Det var Niels Jyde,

Made with FlippingBook - Online magazine maker