Næstved - Erindringer om modstandsbevægelsen, 1940-1945

28.

oplevede den forheksede Atmosfære der. Derefter kørte vi ud til Lisbeth og Lau, men netop da vi kom,var Alarmeringen der, og jeg kørte med Lau og Reichart til Samlingspunktet Asa. Ved Midnatstid kom der Ordre til Lau om Besættelse af Broen ved Frederiksdal, og vi tog af Sted i Asavognen der blev placeret paa tværs af Broen. Regnen silede ned hele Hatten, og den eneste Opmuntring var, at Kroværten trakterede med Cigaretter og gammel ty.it Porter. Ensformigneden blev dog brudt ved, at vi aabnede Ild mod en Vogn, der ikke standsede ved de 2 første Vagtposter. Først, da Lau placerede en Salve lige foran den, stoppede den op, og 2 drukne Mandspersoner og en Kvinde tumlede ud skræmt fra Vid og Sans. "De havde bare været ude at fejre det." Det var næsten Synd baade for dem og Kuglerne, men ellems var de vel kørt lige ind i Asavognen. Det hele havde nu ikke mere Interesse for mig. Det var afgjort, og Sejren vundet af d e ' 3 store Alierede, ikke af os, og jeg var ikke Deltager i den berusende Leg efter Kapitulationen. Sabotagen havde jeg altid opfattet som Hovedopgaven, og det var den uomtvisteligt ogsaa, med de Midler vi havde til Raadighed Størstedelen af Besættelsestiden. De sidste Par Maaneder af Krigen havde Sabotagen velsagtens ingen Betyd­ ning, men vi kunde,med de Vaaben vi havde faae'c til sidso, have yciex en meget værdifuld Haandsrælcning til de Alierede, men det skulde alt saa ikke være saadan, og det vilde for saa vidt tildels have været Ui/ij-ircdtb u . x - l e n d e .som det i nogen Grad havde faaet Karakter af dette, at sl^a p&— en af de andre i Hovedsagen allerede slagen Fjende. Danmarks Hovedindsats laa paa det Tidspunkt, da Fjenden endnu var stærk og manifesterede sig tydeligst og mest exfectivt gennem ^'j-u-ces en­ kerne og først og fremmest gennem Sabotagen. Beskæmmende er det blot, at jeg maatte indlede denne lixis jeretnin. til min tykke og runde Søn Michael med Ordene: "før den 29 August 1 9 4 3 fandtes ingen organiseret Modstandsbevægelse". - Vi vaagnede noget vel sent, og de fleste gjorde det aldrig.

HMMM

* •

Made with FlippingBook - Online magazine maker