Næstved - Erindringer om modstandsbevægelsen, 1940-1945

27.

jeg løb saa tilbage for at hente flere. Ved Hjælp af 25 iland kom den løs, men det havde taget 3 Kvarter, og det var blevet fuldstændig lyst. Be­ tænkeligt var det naturligvis, at Navnet "Brogaard" stod paa Døren. Vi kørte saa tilbage til de andre, men nu fik Brogaard pludselig Betænkelig­ heder og kørte. Lille Staal og jeg løb saa tilbage mod Fabrikken for at holde an Lastbil op, men under Vejs mødte vi atter Brogaard, som Fritz havde faaet overtalt. Plan paf stod Koblingen var gaaet sig en Sur. En­ delig fik vi læsset og kom af Sted. hvorledes Efterspillet vilde forme sig var jo ret spændende, idet mindst 100 Arbejdere havde overværet Slut­ akten, og mange af dem løb rundt med Patroner raslenae i Lommerne, idet en af Containers ved at gaa gennem et Tag og ned i et Køkken var gaaet i Stykker. Le afleverede dog loyalt det meste. Den danske Befolkning havde dog paa det Tidspunkt faaet Færten af, hvem der vilde sejre i Krigen, og først om Eftermiddagen ankom Gestapo og foretog Arrestationer og Afhø­ ringer. Intet'* sivede udi trods Navnet Brogaard paa Vognen. Lige saa fantastisk som Holmegaardaffæren var Ny-Holsted Actionen, hvor en anden Sending gik galt og maatte bringes væk ved højlys Dag (se Bilag: Jul i Næstved)• Flyveren havde her nedkastet efter Baneliniens Blink­ signal lige uden for Næstved. En af Containers faldt i Møddingen hos en Gaardejer, og han blev arresteret. (Container'^ laa stadig i Møddingen;) Han hævdede som Grund til, at han ik;-:e havde anmeldt, (Gestapo kom først ca 8 Timer efter Nedkastningen) at han ikke mente det nødvendigt at anmel­ de, naar der straks efter Nedkastningen var j£ørt en (jcnalburgpcicrouille forbi! At den ikke havde opdaget noget, var temmelig fantastisk, da Faldskærmene hang over Tagrygge og i Træer ganske kort fra Vejen, og Folk var allerede begyndt at stimle sammen. Ogsaa det gik godt. Alle andre Sendinger kom paa Melding og rettidig. Det drejede sig om 7,<*\V 2 med 27 Og 24 Containers. Næstved blev efterhaanden meget rige­ ligt forsynet med Vaa.ben og Sprængstof. Størstedelen gik dog naturligvis til København dernedefra. (Containers indeholdt fortrinsvis Coltpistoler, Rifler og Maskinpistoler, Sprængstof og Ammunition.) Da jeg tog Afsked med Amtslederen og flere Gange siden, bad jeg om en værdifuld Forbindelse i København og tilbød et hvilket som helst Styk­ ke Arbejde uden Hensyn til Risiko, blot det ikke tog for megen Tid. Mod­ standsbevægelsen var dog ikke vokset fra sin alvorlige Børnesygdom: de ikke holdte Aftaler og det tog Tid, ogsaa fordi jeg var syg den første Maaned. Da jeg var i Næstved ret kort før Kapitulationen, traf jeg de fleste af de gamle hos Overlæge Faber. De troede paa Kamphandlinger- som Afslut­ ning. Særlig Fritz var ivrig og imødegik mig, da jeg gav Udtryk for, at eet nok blev andre Opgaver, der kom til at foreligge, og at jeg uroede par. Kapitulationen. "Invasionen bliver en Kendsgerning’1, kan jeg huske,han sagde ganske afgjort. Det var en temmelig meningsløs Tanke, hvad i Him­ lens Navn skulde de lave Invasion her for saa sent, naar de var ved at af­ skære dem i Sønderjylland og snart, om Tyskerne ikke kapitulerede, kunde mase op gennem Jylland. Keller skaffede Forbindelse, men Samarbejdet kom aldrig i Stand netop paa Grund af, at Kapitulatione kom imellem.’ Selv havde jeg herinde Forbindelse med Dr. Thyssen fra Gentofte Amts­ sygehus, der sad i en sanitær Nøglestilling og endelig med Lau, der var Delingsfører for Lyngby III Deling. en om Aftenen kørte 'i) z fe ; in

Made with FlippingBook - Online magazine maker