Næstved - Erindringer om modstandsbevægelsen, 1940-1945

26.

langte saa ogsaa [50 $6 af Gevinsten. Naa, sora sagt blev det efter nogle Dage afbisset paa Grund af Sne- vej ret. Grunden til at Toussieng forlod Stillingen som Amtsieder, forstod -jeg ikke. Koller oagde, at det var Nerverne, der svigtede under det Pres, der blev lagt paa ham, da hans Broder, der var Læge i København, og dennes Søn blev taget af Gestapo. Kaptajn Frigast var jeg glad for ikke at skulle arbejde under. Ilan irriterede mig, fordi .han var saa 125$ Militær, inde­ sluttet og stram. Toussieng vend.te dog heldigvis senere tilbage ikke som Amtsleder, men som Medlem af Sjællendslodelsen. Efter at jeg var kommet til København, skete der det, at jeg omkring Midten af Februar fik en Streptokoksinuitis, der varede 1 Maaned og holdt mig i Sengen over 14 Dage. Jeg kom til Næstved flere Gange, og her smilede lykkens Gudinde .som sædvanligt til mig. In Nat, jeg boede hos Overlage Faber, blev der ringet paa med det kendte Signal - . — Kl 4 om Morgenen. Udenfor stod min gamle Bekendt l&artho-Hansen fra Vordingborg. Han var gaaet under Jorden og boede ude 'Ved KolmegaardsMoae. lian meldte kort og godt, at en Sending Vaaben Kl. 1 var blevet kostet ned over Holmegsards Glasværk, uamt at Tyskerne, da han kørte derude fra, endnu ikke havde været der. Kan havde først været hos Overlæge Tønnesen, og i*ru Tønnesen havde vist ham hen til mig. Vi havde ikke faaet nogen Besked fra B.B.C« om Vaaben den Nat, saa det maatte være smidt forkert ned, hvad det ogeaa var; det var Sorø, der skulde have haft det. Det var fuldstændig som i gamle Dage, og det sang inden i mig af Glæde, da jeg kørte rundt og vækkede de forskellige. Aftalen blev, at Staall og Frits skulde komme med en Lastbil kl 6'>C og hente det, naar jeg havde faaet det samlet sammen, og vartho og jeg tog straks af Sted. Det most spændende ved Foretagendet var natur}ig- vis dette, om Tyskerne var derude, naar vi kom, eller var paa Vej, idet der jo efterhaanden var gaaet mange Timer. Da vi kom derud, var nogle af Arbejderne ved at bære containers ned fra et Loft, nogle af dem var gaaet lige gennem Taget paa et Par Bygninger. Jeg allierede mi^ . med den kvikkeste af dem og spurgte, hvor mange Telefoner der fandtes paa Stedet, og om han kendte noget til eventuelle Opringninger. Tallet var 7, det sidste kunde han ikke svare paa, men troede det ikke. Da jeg ikke havde nogen Folk med, kunde jeg ikke besætte eller ødelægge alle ielefeuer paa stedet, men sendte i Stedet Wartho—Hansen ned med Ordre eis til at holde Centralens Personale op (det var en Smedekone eller saadan noget lignende i i-'enemark!). Og saa gik vi i Gang med at samle containers sammen og dække dem med Grus. Da Bilen kom Kl 6^u var alt klappet og klart, og vi- kunde læsee. Inden vi læssede de Indsamlede containers, vilde vi hente en enkel i , der laa et Stykke ude i Mosen, og da Vejen var xrossec, spurgue jog on af A r o e j d s m e , em _-_n> e køre derud. Ja, den var i Orden, og det gik ogsaa udmærket paa Vejen, man da Chaufføren, en af Brogaards Sønner, vilde vende den store tunge Vogn, bar..:e* de han uforsigtigt ind paa et froeset Stykke Mose og gik i: Det var ret kriminelt, og vi masede som vilde for at faa o. n ir i . han val .».zi^en mester i at haandtere den, og Kc sult at et blev, at don ni. og . uhjælpelige ia s « i.ieu Forhjulene langt nede. Der kom nogle Arbejdere til, men det hja—p jaaie, o^__

Made with FlippingBook - Online magazine maker