Næstved - Erindringer om modstandsbevægelsen, 1940-1945

aflevere et fuldstændig intakt cg slagkraftigt Modstandsredekab, der var gennemprøvet og som lierne talte 170 Mand i første Eække og over 300 Iland i alt, naar 3-Grupper (til secundære Opgaver), de sanitære Grupper samt Ordonanser medregnedes. Bevæbningen var 36 Maskinpistoler af ny 015 te i’ype, an Sne o s&ra'folner og Kifler, 25 Pistoler, 40 Haandgranater, over 200 kg Sprængstof samt man­ ge hjemmelavede Brandbomber. Sil denne”Sabotage-gruppernes*'Udrustning kom O-Gruppernes 25 Maskinpistoler. Yi havde fælles Amtsleder, foe.n regne­ des til henholdsvis Næstved og Herlufsholm. Senere udslettedes dette Skel mere. De talte 80 M a n d . Ben 18/1 talte jeg med Kaptajn Frigast, der havde afløst Soussieng som ÅmtslederjOm min Efterfølger og gik ubetinget ind for Frits, fordi han var en stor Arbejdskraft, havde hele Bagen til sin Raadighed, var vel­ lidt af Folkene og selv loyal fuldt ud. Endvidere hvad der var vigtigt, han var ikke fanatisk og hensynløs. Sil praktiske Opgaver kunde saaledes ingen bedre findes. At det ikke gik helt saa godt i den sidste Tid efter Kapi­ tulationen, skyldtes de helt ændrede Betingelser, hvor der nu i Stedet for praktisk Sans, Djærvhed og Mod krævedes Snilde, politisk Klogt og Fasthed. For at bøde paa denne hans Mangel blev Overlæge Tønnesen sat paa Pengeposen for altid at kunne bevare sin store Indflydelse, og Ingeniør Staall, der, naar det cerebrale cg active slaas sammen, var den bedst egnede, men som ikke havde den fulde Sid tilovers, blev Souschef. Det ovenfornævnte Beredskeb var det naturligvis Meningen at udvide, men dette skulde blot ske paa et sent Sidspunkt for ikke at faa rullet det hele op vea Sladder. Det blev ogsaa stærkt udvidet. Grønnemose, der blev Activist fuldt ud, skaffede en Masse Folk. Børge ligeledes, og det endte med 5 - 600. Desværre kom der ved denne sene Tilgang en Mængde uheldige Elementer med. Dette var desværre ens over hele Landet, 5 Kaj Patrioter blev et Begreb helt for sig. Jeg ordnede det saaledes, som jeg syntes det bedst. Det var vanskeligt, da nogle maaske mente sig forbigaaede. Min Sanke var: Overlæge Tønnesen og Staal som aandelige Fædre, Fritz, Staal og Børge som Udøvere. Det var heller ikke helt galt, som det viste sig. Frits Arbejde lige til Kapitulationen var ■ ;; efter Kapitulationen blev han i nogen Grad aandelig beruset og havde svært ved at staa paa egne Ben. Der opstod en ulyksalig Masse Vrøvl mellem Grupperne og localkomiteen og et Modsætningsforhold mellem hele Gruppe Staal! og Fritz, lokalkomiteen kan alene, saa vidt jeg kan se, takke Overlæge Tønnesen for, at de stadig kunde hævde sig, idet ingen af de andre Medlemmer havde de gamle Activistørs Tillid. Den 22/1 første Ordre on Vaabenmodta gel se paa Særmeldingen: Iiilsen til Daniel fra B.B.C. Da rev det slemt i mig for første Gang, at jeg skulde af Sted, og jeg hac.bede inderligt, at jeg endnu kunde nan at gennem­ føre dette, ^et var ogsaa skot, hvis det Ikke var blevet kraftigt Snevejr. Vi lyttede spændt hver Aften, og Stedet var udpeget til Grønnemoses Del af Holmegaards Mose. Egentlig var det Politiets Opgave, men de havde sagt nej, da de ikke mente sig tilstrækkeligt organiserede til det; ( deres Eeorganisaticn tog forøvrigt en rædselsvækkende lang Sid) Vi paatog os det i Stedet, men for-

Made with FlippingBook - Online magazine maker