Næstved - Erindringer om modstandsbevægelsen, 1940-1945

3 .

H o r d i s k F r o n t , K i r k e n s P r o n t , S t u d e n t e r n e s E f t e r r e t n i n g s t j e n e s t e , H j e m m e ­

f r o n t e n , P o l k o g F r i h e d c . a . i m e l l e m h i n a n d e n . K o m m u n i s t e r n e t r y k k e d e o g

d i s t r i b u e r e d e " G r y ' ' , o g " F r i t D a n m a r k ” s ø r g e d e J e s p e r s e n ( U n g — S o c i a l ­

d e m o k r a t e r ) f o r . E f t e r h a a n d e n b l e v s a m t l i g e v o r e F o r b i n d e l s e r i K ø b e n h a v n

s a t f a s t , m e n v e d a t t a l e m e d " S a m l e r e n s " K o n t o r f i k j e g e n n y

F o r b i n d e l ­

s e ,

s t u d . m a g . J e n s e n , o g d e t g i k i g e n . E n D a g , j e g v i l d e i n d o g t a l e m e d S æ m u n d s O n o m n y e L e v e r i n g e r , a f ­

l a g d e j e g

f ø r s t R e g n s k a b p a a S a m l e r e n s K o n t o r o g b a d d e m r i n g e

t i l h a m

f o r i k k e a t g a a f o r g æ v e s .

D e t v a r f o r m e n t l i g m i t H e l d , i d e t G e s t a p o s a m m e

F o r m i d d a g s a d i h a n s L e j l i g h e d e f t e r e t h a v e f j e r n e t h a m . D e t t e v a r e n

g a n s k e t i l f æ l d i g A d v a r s e l - b u t a g o o d o n e .

N i e l s e n r e j s t e t i l V e j l e t i l n y t A r b e j d s s t e d .

E n M a a n e d e f t e r

k ø r t e e n G e s t a p o v o g n f r a K ø b e n h a v n o p f o r a n U r m a g e r v æ r k s t e d e t i N æ s t v e d

f o r a t h e n t e h a m . - H a n v a r s i k k e r t r ø b e t a f e n a f v o r e F o r b i n d e l s e r i K ø ­

b e n h a v n , u d e n a t j e g v e d h v i l k e n .

( S i l a l t H e l d h o l d t h a n s t i d l i g e r e M e s t e r

p a a , a t h a n i k k e v i d s t e , h v o r h a n v a r , .

J e g v a r i k k e h j e m m e d e n D a g , s a a

S o e b o r g ( K o n d i t o r , o g d e n o p r i n d e l i g e S o u s c h e f f o r ,O - G r u p p e r n e ) s e n d t e e n

A d v a r s e l t i l ' h a m i V e j l e h o l d t " i r e t t y d e l i g e V e n d i n g e r ,

J e g v i l d e d e r f o r

g e r n e s e , h v o r l e d e s d e t s t o d t i l i V e j l e o g t o g d e r o v e r 2 D a g e s e n e r e .

B a n d i t t e n s a d u a n f æ g t e t i V æ r k s t e d e t .

A d v a r s l e n ?

" H a a j a - j e g t r o e d e ,

d e t v a r e n A d v a r s e l i a l A l m i n d e l i g h e d " . H a n h a v d e y d e r l i g e r e m e l d t s i g

t i l F o l k e r e g i s t e r e t d e r , h v i l k e t v a r B r u d p a a e n A f t a l e i m e l l e m o s . A t d e i k k e h a v d e t a g e t h a m , v i s e r b l o t d e n e v e n t y r l i g t u b e h j æ l p s o m m e M a a d e , G e s t a p o a r b e j d e d e p a a . J e g f o r l a n g t e , a t h a n f l y t t e d e f r a 3 y e n e l l e r i d e t

m i n d s t e b l o t f l y t t e d e o g i k k e k o m p a a V æ r k s t e d e t , o g d e t b l e v o r d n e t s a a -

l e d e s .

D a v i f l y t t e d e h a n s S a g e r , v i s t e d e t s i g , a t h a n h a v d e S p r æ n g s t o f

s a m t i l l e g a l e B ø g e r o g 1 0 0 E k s e m p l a r e r a f O v e r l æ g e T ø n n e s e n s o g m i t " S t a t u s "

l i g g e n d e m e d A f s e n d e r A d r e s s e : N æ s t v e d .

H a n v a r d e j l i g S o r g l ø s . Å p r o p s s U r m a g e r e n : H a n h a v d e e n e j e n d o m m e l i g O p l e v e l s e i d e t s m a a

i n d e n m i n l i d .

D e m i s l y k k e d e B l a d e m e d f o r m e g e n S v æ r t e o . 1 . , d e t d r e j e ­

d e s i g o f t e o m f l e r e h u n d r e d e , b r æ n d t e v i .

D e t g j o r d e h a n o g K o m p a g n o n e n

o g s a a e n A f t e n .

M e n d a d e s a a n e d p a a G a d e n , l e g e d e V i n d e n m e d e n M æ n g ­

d e h a l v t f o r t æ r e d e o g f o r k u l l e d e B l a d e o g d e n v i l d e J a g t b e g y n d t e , i n d e n

n o g e n s a a d e t .

D e v a r s u g e t u d g e n n e m S k o r s t e n e n ! - V i v a r a l t i d m e g e t

f o r s i g t i g e , n a a r v i b r æ n d t e s i d e n h e n r

E n k ø b e n h a v n s k S a b o t ø r P o u l L i i t k e n b l e v e f t e r I l d k a m p i n d l a g t p a a

K o m m u n e h o s p i t a l e t r a e d k o m p l i c e r e t , a a b e n t B r u d p a a d e t e n e B e n .

E d d i e k o m n e d o g s p u r g t e , o m \ri k u n d e t a g e h a m .

A f t a l e n b l e v , a t

h a n s k u l d e t r a n s p o r t e r e s n e d i A m b u l a n c e , s o m j e g o k u l d e s k a f f e i N æ s t v e d ,

e f t e r a t h a n s K o l l e g e r i K ø b e n h a v n h a v d e b e f r i e t h a m .

H a n s k u l d e s a a b o

1 v o r e s L e j l i g h e d o g t i l s e s a f O v e r l æ g e l ø n n e s e n .

J e g t o g t i l K ø b e n h a v n

l,-lian s e n , R e s e r v e l æ g e n , f o r a t f a a L u t k e n " t r a n s p o r t -

2 G a n g e o g t a l t e m e d H a r

saa han

f a h i g " d . v . s . S e l o v e d e a t a n l æ g g e e n l e t G i p s b a n d a g e p a a h a m ,

k u n d e b æ r e s i m e l l e m 2 M a n d ,

s a m t i d i g g j o r d e s R e d e f o r L o c a i . i t e t e r n e —

h a n h a v d e p e r m a n e n t 2 B e t j e n t e s o m V a g t .

D e r s k e t e i n t e t - u d o v e r a t E d d i e k o m m e d l i a a r e t n e d a f H a k k e n o g

m e d d e l t e , a t d e t v a r m i s l y k k e d e s , f o r d i T a x a - C h a u f f ø r e n b l e v b a n g e o g k ø r t e

s i n V e j .

O m E d d i e h a r v æ r e t d e n O p g a v e b e t r o e t , v e d j e g i k k e , - m e n j e g

b l e v g a l i H o v e d e t o g t o g i n d o g f o r k l a r e d e S a g e n f o r H a r t - H a n s e n . H æ s t e

D a g d . 2 3 / 1 - 4 4 ( s e B i l a g ) l æ s t e v i I A v i s e n , a t L i i t k e n a l l i g e v e l v a r b l e v e t

Made with FlippingBook - Online magazine maker