Næstved - Erindringer om modstandsbevægelsen, 1940-1945

4 .

b e f r i e t ( a l t s a a s a m m e A f t e n , s o m j e g h a v d e v æ r e t i n d e o m E f t e r m i d d a g e n o g

f o r k l a r e , a t d e t v a r m i s l y k k e d e s . ) . D a E d d i e d e r e f t e r e r k l æ r e d e , a t d e t h a v d e h a n g E d t a r i d s i v æ r e t k l a r o v e r ' , ' ( h v i l k e t d o g v i s t v a r t v i v l s o m t )

I 1 1

b l e v j e g r a s e n d e , o g F o r h o l d e t v a r h e r e f t e r n o g e t k ø l i g t i m e l l e m o s .

E d d i e b l e v k o r t e f t e r s e n d t t i l S v e r r i g . - J e g s a g d e F a r v e l t i l h a m i L i s b e t h s

l e j l i g h e d i K r i s t i a n s g a a r d e n , h v o r v i u d v e k s l e d e i l l e g a l L i t t e r a t u r .

I n d e n d e n T i d h a v d e h a n , m e d e n s h a n v a r u n d e r J o r d e n , b o e t m e g e t h o s o s

o g b o e d e d e r s a a l e d e s o g s a a , d a h a n p a a e n H e j s e t i l K o r s ø r b l e v a r r e s t e ­ r e t a f e n t y s k L ø j f o a n t . - H a n v a r a f s i n O r g a n i s a t i o n s e n d t u d f o r a t f o ­

t o g r a f e r e F æ r g e n " S j æ l l a n d ” , d e r v a r b l e v e t s a b o t e r e t ( n o g e t u h e l d i g t

f o r ø v r i g t ) . K u n e n O v e r b e t j e n t s A a n d s n æ r v æ r e l s e r e d d e d e h a m ( h a n o p d a g e d e

h a m m e d d e t s a m m e , f o r d i h a n g i k m e d B r i l l e r u d e n K o r r e c t i o r i - n v i j . j s . e n

S n e d i g h e d f o r ø v r i g t ~ ) • H a n f i k b e r o l i g e t T y s k e r e n , d e r p a a s t o d , a - n « n

h a v d e f o t o g r a f e r e t m i l i t æ r e A n l æ g i H a v n e n ,

k o n f i s k e r e d e F o t o g r a f i a p ­

p a r a t e r n e

. v i l d e h a v e h a m s e n d t t i l K ø b e n h a v n . - D e t e n e s t e i n t e r e s v

s a n t e v e d H i s t o r i e n v a r , a t A p p a r a t e t t i l h ø r t e N i n a s B r o d e r V a g n o g / a r

o v e r 1 0 0 0 K r v æ r d .

T y s k e r n e l e v e r e d e d e t t r o d s T i l s a g n a l d r i g

t i l b a g e .

E d d i e v a r m e g e t s t æ r k t r y s t e t , " d a h a n k o m h j e m o m A f t e n e n .

F o r u d e n E d d i e h a v d e v i e n J ø d e , F r u D r . m e d . S v e n d i v i æ r b o e n d e , m e ­

d e n s h u n v e n t e d e p a a S k i b t i l S v e r r i g , d e t v a r d o g k u n e n N a t e l l e r t o .

D e t v a r O v e r l æ g e T ø n n e s e n s B e k e n d t .

H u n v a r u a l m i n d e l i g s ø d o g f l i n k c g

k o m g o d t o v e r .

V e d r ø r e n d e B l a d v i r k s o m h e d e r d e r t i l S l u t a t b e m æ r k e , a t v i p a a e t

M ø d e h o s O v e r l æ g e T ø n n e s e n b e s l u t t e d e a t u d g i v e v o r t e g e t B l a d e l x e r

r e t t e r e B l a d e ( s e B i l a g ) . A d j u n k t H i n d s k r e v o m " d e t h e l e M e n n e s k e ” ( d e t

e r A r n e S ø r e n s e n s V i t t i g h e d ) . O v e r l æ g e l ø n n e s e n s k r e v S l u t b e m æ i i c n ^ - n g e n

p a a m i t " S t a t u s ” .

E n d e l i g t r y k k e d e j e g s a m m e n m e d D r . C a r s t e n S c h m i d t

" F r e m B o n d e m a n d f r e m ” : 3 - 4 0 0 0 E k s e m p l a r e r .

I m i d l e r t i d h a v d e j e g f a a e t f a t i e n v æ r d i f u l d F o r b i n d e l s e : I n g e n i ø r

S t a a l l p a a e n e j e n d o m m e l i g M a a d e .

m D a g h o s D r . i l a g e f o r & t o d ^ c g a x <=n

t i l f æ l d i g

h ø r t S a m t a l e , a t I n g e n i ø r S t a a l l g e r n e v i l d e t a l e m e d D r . n a g e .

D a j e g t o g A f s k e d , s a g d e H a g e : j e g s k a l n e d o g h e n t e e n P i s t o l h o s e n H å n d .

J e g t æ n k t e , d e t s k a l n o k v æ r e S t a a l l o g m a s e d e p a a h a m s a m m e B a g ( s e B i l a g :

" J u l i N æ s t v e d ” : B l a d m a n d e n s B e s ø g . )

D e t v i s t e s i g a t v æ r e r i g t i g t , m e n

h a n h a v d e b l o t i n g e n V a a b e n a f B e t y d n i n g p a a d e t T i d s p u n k t .

D e t m a a h a v e v æ r e t n o g e n T i d e f t e r L i i t k e n A f f æ r e n ( d . 2 > / l — 4 4 ; , a t

d e r b l e v g j o r t e t f ø r s t e F o r s ø g p a a a t k o o r d i n e r e d e f o r s k e l l i g e e f t e r —

h a a n d e n o p s t a a e d e G r u p p e r , o g d e t f ø r s t e M ø d e f a n d t S t e d h o s m i g , n v o r d e

2 B r ø d r e S t a a l l , V o g n m a n d P e t e r s e n o g e t P a r K o m m u n i s t e r m ø d t e .

S e n e r e

f i k j e g f a t i G r ø n l u n d A n d e r s e n f r a D a n s k T e r r a i n s p o r t f o r e n i n g o g J e s p e r ­

s e n f r a U n g s o c i a l d e m o k r a t e r n e o g e t a b l e r e d e S a m a r b e j d e m e d S o e b o r g f r a

0 G r u p p e r n e ( M i l i t æ r g r u p p e r n e ) . P a a d e t t e

M ø d e A f t a l t e s S a b o t a g e a f

S c h r ø d e r s o g H e s s e l b e r g s T r æ v a r e f a b r i k k e r ( 2 V æ r n e m a g e r f i r m a e r . )

S a b o t a g e r n e s k e t e n o g e n T i d e f t e r d . 2 / 3 — 4 4 , — S t a a l l G r u p p e n ( d e r f o r ø v ­

r i g t a l t i d v a r d e n s i k r e s t e ) l ø s t e d e r e s O p g a v e h o s S c h r ø d e r s æ r d e l e s

e f f e c t i v t ( s e B i l a g ) , m e d e n s K o m m u n i s t e r n e l æ n g e m a a t t e h ø r e f o r d e r e s

U h e l d h o s H e s s e l b e r g . D e h æ l d t e B e n z o l n e d g e n n e m e n L u g e i L o f t e t o g

a n t æ n d t e .

D e r s k e t e e n m i n d r e E k g p l o s i o n , m e n i n g e n A n t æ n d e l s e a f d e t

s v æ r e T ø m m e r .

wacarwgf

Made with FlippingBook - Online magazine maker