somnus nr 3_2020

LEGENE

diagnose Fikk ikke N arkolepsi og søvnapné. Hypersomniens søskenpar – fortsatt betydelig underdiagnostisert.

vet til Søvnforeningen, som ikke ble stiftet før året etter. I 1987 skrev nevrolog Khalil Kayed om søvnapné i Tidsskrift for den norske lægeforening. – I Norge kan søvnapnésyndromet bare utredes adekvat i noen av våre store byer, og kapasiteten bør økes betraktelig i fremtiden. Medisinske og kirurgiske behandlinger lykkes bare hos en del av søvnapnépasien- tene. For bedre behandlingsresultater kreves bedre diagnostiske metoder og bedre behandlingsmetoder, fastslo Kayed. Daværende helsedirektør Torbjørn Mork mente at narkolepsi var en sjelden sykdom.

Det er ikke noen ny påstand. Tvert imot er det tittel på en artikkel som nevrolog Harald Schrader skrev i Tidsskrift for den norske læge- forening i 1984.Den gangen regnet Schrader med at det var nærmere 4000 pasienter med narkolepsi i Norge. Han regnet ut at rundt 350 hadde fått diagnosen. Legene kjente ikke sykdommen, og helt til topps i helsevesenet hevdet daværende helsedirektør Torbjørn Mork at sykdommen var sjelden. Grov apné-bom Etter at den norske narkolepsipasient- foreningen Somnus sendte ut infor- masjon til 3000 privatpraktiserende

leger i februar 1983, fikk en rekke nye pasienter diagnosen. Det støtter opp om antagelsen om underdiagnos- tisering, ifølge Schrader. I den samme artikkelen regnet han med at 500 til 1000 pasienter hadde søvnapnoe, som det ble stavet den gangen, i Norge. I dag varierer ansla- get fra 100 til 1000 ganger mer enn det som Schrader hadde den gangen. 15 års ventetid Allerede i 1979 skrev Karl-Olov Fagerström og Hans-Olof Lisper i Läkartidningen i Sverige om hvordan det tok i gjennomsnitt 15 år å få en narkolepsidiagnose. Artikkelen er et av de aller eldste dokumentene i arki-

På 1980-tallet regnet søvnekspertene med at bare 500 til 1000 pasienter i hele Norge hadde søvnapné.

22

SOMNUS NR 3 - 2020

JUBILEUMSNUMMER

Made with FlippingBook Publishing Software