somnus nr 3_2020

KONTROVERSER

bråk Liten forening – mye K ontroversene har værtmange i Søvnforeningen. Noen av demhar havnet i protokoller og brev, men langt fra alle.

De fleste foreninger og organisasjo- ner opplever fraksjonering. Medlemmer og tillitsvalgte sitter før eller etter de formelle møtene og snakker med hverandre om hva som er galt og hvordan de vil forandre det som skjer. I Søvnforeningens arkiv ligger det også noen synlige minner om stridig- hetene som har vært. Allerede i 1985 kom den første arkiverte brevveks- lingen om medlemmer som hen- holdsvis meldte seg ut og trakk seg fra aktivt foreningsarbeid. Senere forteller både dokumenter og tidli- gere og nåværende medlemmer lig- nende historier – om medlemmer og tillitsvalgte som takker for seg på

grunn av misnøye med andre med- lemmer og tillitsvalgte. Innkallingsbråk I 1995 etterlyste kontrollkomitéen i foreningen regnskap for ungdomsfor- eningen fra de to siste årene. Til årsmøtet i 1995 kom det flere inn- sigelser mot selve innkallingen: – Det foreligger p.t. intet lovlig vedtak om innkalling av årsmøte, heter det i en av dem. – Det som har foregått før i år anser jeg som ulovlig i henhold til våre lover, står det i en annen. En tredje skriver at «dersom Landsstyret ikke klarer å forholde seg til for- eningens lover, bør de i Landsstyret som står ansvarlig for denne innkal-

lingen fratre sine verv med øyeblik- kelig virkning». Foran årsmøtet i 1996 skrev kontroll- komitéen en harmdirrende rapport om hvordan materialet som skulle oversendes komitéen, fullstendig hadde uteblitt, og at komitéen ikke hadde fått svar på spørsmålene sine. – En mengde originaldokumenter er fjernet fra kontoret og en av komité- ens medlemmer har blitt nektet adgang under et styremøte, skrev Om det samme årsmøtet skrev fyl- kesformann Laila Borlaug i Vestfold til medlemmene sine at «Stemningen ble etterhvert mer aggressiv» og «P.g.a. en del uenigheter, greide vi ikke å komme igjennom dagsorde- nen.» Det var også årsmøtet i 1996 som måtte opp en time tidligere på søndag for å diskutere eksklusjonen av tidli- gere leder Ivar Kalrud. Landsstyret ekskluderte ham, og i årsmøtet var det flertall for at det var riktig. Den eksklusjonen kom for øvrig opp også i 1999, og i 2000 tok fylkeslaget i Sør-Trøndelag opp saken nok en gang. I 2005 måtte ett av fylkeslagene kontrollkomitéen. Ble ikke ferdig utsette sakene på det ordinære årsmø- tet sitt: Økokrim hadde gitt beskjed om underslag, og årsmøtet anmeldte saken til politiet. Dermed måtte handlingsplan, regnskap, budsjett, valg og andre saker utsettes til ekstraordinært årsmøte.

Styret i 1996–97 tok over etter årsmøtene med de heftigste av de kranglene som har funnet veien inn i dokumentene til foreningen – fra venstre Ole Schweder, Marit Skrenes, Birthe Overgaard, Olaf Øyslebø, Arne Angeid og Anne-Lise Langsholt.

34

SOMNUS NR 3 - 2020

JUBILEUMSNUMMER

Made with FlippingBook Publishing Software