somnus nr 3_2020

F ylkesmannen i Viken og Oslo tolker helsekravet i førerkortforskrif- ten atmanmå til spesialist for å få grønt lys for bilkjøring. I mellom- tiden skal man ikke kunne kjøre bil,mener fylkesmannen.

RYKER Frykter at førerkortet

vedtak, og under- streket at man i dag ikke trenger å

Aina Johnsen Rønning tekst og foto

Det ble stor oppstandelse i helsevese- net og i Søvnforeningen da fylkes- mannen før sommer publiserte et vedtak de hadde gjort rundt helsekrav til førerkort. Fylkesmannen tolket reglene slik at helsekravet ikke er oppfylt før det er satt i gang tiltak for å redusere risikoen for å sovne bak rattet. Ikke nok med det, man mente at pasienter med søvnapne, tilsva- rende 15 pustestopp i timen eller mer, først må til en spesialist, som øre- nese-hals-lege, lungelege eller nevro- log, for å få dokumentert at behand- lingen er tilfredsstillende. I mellomtiden skulle pasientene gis et «muntlig kjøreforbud». – Dette vil være en betydelig inngri- pen for pasienter med søvnapne, også for dem som har vært stabile og har hatt god nytte av behandlingen i mange år. Vi er redd for at personer som mistenker de har søvnapne, vil vegre seg for å bli utredet, av frykt for å miste sertifikatet i månedsvis, kanskje år, sier Søvnforeningens leder Pål Stensaas. Legen kjenner pasienten I dag er det fastlegen som avgjør om søvnapne er så alvorlig at du ikke kan kjøre bil. Det gjør legen ved å spørre deg om du er trøtt om dagen, eller når du kjører bil. Nasjonal kom- petansetjeneste for søvnsykdommer reagerte kraftig på fylkesmannens

være spesialist for å avgjøre om bil- kjøring er forsvarlig for denne pasi- entgruppen, men at slik attestasjon fremdeles gjøres av fastlege, som kjenner pasienten på bakgrunn av opplysninger fra behandler i spesia- listhelsetjenesten. – Vi fikk en tilsynssak på A-hus som førte til at vi måtte endre praksis om hvem som kunne skrive attestene, og hvordan søvnighet skulle vektlegges. Det ble sendt et brev til Helsedirektoratet fra det rådgivende søvnutvalget i legeforeningens for- ening for øre- nese- halsleger. Konklusjonen ble at nyhetssaken på fylkeslegens nettside ble trukket i påvente av ny saksbehandling, og vi gikk tilbake til den opprinnelige praksisen, der fastlege skriver attester og man skiller mellom påtrengende søvnighet og søvnighet, sier Harald Hrubos-Strøm, lege ved Akershus sykehus og professor ved UiO. Hva nå? Det er Helsedirektoratet som instans med myndighet til å tolke helsekravet i forskriften. Direktoratet har planer om å revidere førerkortveilederen på dette helsekravet i løpet av få uker. Fylkesmannen i Viken og Oslo ønsker en tolkning der helsekravet i førerkortgruppe 1, bare er oppfylt dersom uttalelse fra relevant spesia- list viser «at tilfredsstillende symp-

tomkon- troll er oppnådd og føreren følger legens råd og anbefa- linger». Førerkortforskriften konkretiserer i dag at «Helsekrav er ikke oppfylt når bevisstheten kan svekkes av påtreng- ende søvnighet eller ukontrollerbar søvn». Striden står altså om hvem som skal vurdere dette, og om pasi- entene må være uten førerkort i månedene det tar å få bevist at behandlingen virker godt nok til at sykdommen er under kontroll. Lange helsekøer Et problem med fylkesmannens tolk- ning, er, i følge Søvnforeningen, at det kan ta måneder å få en slik avgjø- relse fra spesialisthelsetjenesten. – Som pasientorganisasjon vet vi at diagnostisering og behandling av søvnapné har lav prioritet i alle helse- køer. Folk vil være uten førerkort fra test til etterkontroll. I Stavanger må du for eksempel vente flere måneder mellom diagnose og tilpasning av CPAP. Er du heldig, får du kontrollti- me om 1-3 måneder. Da kan man har man vært uten førerkort i 6-9 måne- der, sier Pål Stensaas.

4

SOMNUS NR 3 - 2020

JUBILEUMSNUMMER

Made with FlippingBook Publishing Software