somnus nr 3_2020

Blir ikke spurt om narkolepsimedisin

I revidert nasjonalbudsjett 2020 fore- slås det å overføre finansieringsan- svaret fra folketrygden til de regiona- le helseforetakene i 2021 for gjenstå- ende legemidler innenfor terapiområ- dene multippel sklerose, narkolepsi, immunsvikt og sjeldne sykdommer. – Dette har stor betydning for narko- lepsipasienter, sier Søvnforeningens nestleder Knut Bronder, som har arbeidet som rådgiver for hypersom- nipasienter i en årrekke. – Det er nærmest en skandale at pasi- entforeningen som via medlemmene vet hvordan virkeligheten er, ikke blir hørt i en så viktig sak. Vi ser av Helsedirektoratets liste over hørings- instanser at hverken pasienter eller klinikere – de som jobber med pasi- entene til daglig, er på listen.

– Det var et rent tilfelle at Søvnforeningen oppdaget høringen og fikk slengt inn en høringsuttalelse lenge etter fristen. Når finansieringen av disse medisi- nene flyttes fra folketrygden til hel- seregionen, betyr det at medisinen blir ikke dekket av blåreseptordning- en slik som i dag. Det blir helseregi- onen som må betale. – Vi antar ikke at det blir dyrere, men usikkerheten knytter seg til hvem som skal kunne skrive ut disse preparatene. Dessuten inneholder forslaget bare Modafinil og Xyrem, men vi antar at de andre medisinene som brukes ved narkolepsi, også kommer inn i den foreslåtte ordning- en, sier Bronder. I dag er det slik at

gen overta. Det er ingen forutsetning at nevrologen har offentlig avtale hvis pasienten har anledning til å betale det det koster. I det nye for- slag kan det se ut som bare nevrolo- ger med offentlig avtale kan skrive ut narkolepsimedisinene. I tillegg er det uklart hvorvidt fastlegen kan overta reseptskriving når behandlingen er satt i gang av nevrolog. – Hvis man må til nevrolog med offentlig avtale hver gang man skal fornye resepten, så blir det kjempe- vanskelig, påpeker Knut Bronder. – Det er lange ventelister, og det er slett ikke sikkert du kommer til en nevrolog som kan noe om hypersom- nier. I tillegg må man få orden på reseptordningen slik at legen kan skrive ut medisiner for lengre perio- der av gangen og at resepten oppbe- vares på apoteket, sier Bronder.

en nevrolog må skrive ut medisinene første gang- en. Deretter kan fastle-

Meld deg inn i dag

http://sovnforeningen.no/bli-medlem/

Meld deg inn i Søvnforeningen i dag. Trykk på linken for å komme til innmeldingsskjema. Hovedmedlemskap: 350,- kr pr år Familiemedlemskap:

350,- kr pr år og 55 kr for hvert familiemedlem

500,- kr eller mer pr år 1 500,- kr eller mer pr år

Støttemedlem privat: Støttemedlem bedrift:

59

JUBILEUMSNUMMER

SOMNUS NR 3 - 2020

Made with FlippingBook Publishing Software