Somnus nr 3_2013

Utgis av Foreningen for Søvnsykdommer. ISSN 0804-2497 1500 eksemplarer fire ganger årlig. Ansvarlig redaktør: Marit Aschehoug Redaksjonsråd: Marit Aschehoug – 8 maritasc@online.no Georg Mathisen – SOMNUS Utgis av Foreningen for Søvnsykdommer. ISSN 0804-2497 1500 eksemplarer fire ganger årlig. Ansvarlig redaktør: Marit Aschehoug Redaksjonsråd: Marit Aschehoug – 8 maritasc@online.no Georg Mathisen – 8 georg_mathisen@yahoo.no Pål Stensaas – 8 ps@norskindustri.no Styret i Forening for Søvnsykdommer: Leder: Ing Johanne He riks Serrano Sekretær: Marit Aschehoug Kasserer: Willy Kar sen Styremedl mer: Kerstin Marthe Ommundsen og Erik Aasum Varamedle mer: Pål Stensaas, M tt Figgé og Line Mik lsen-Høiback 8 georg_mathisen@yahoo.no Margaret Sandøy Ramberg – 8 stramber@online.no Styret i Foreningen for Søvnsykdommer: Leder: Inger Johanne Henriksen Serrano Sekretær: Toril Tangen Kasserer: Willy Karlsen Styremedlemmer: Kerstin Marthe Ommundsen og Erik Aasum Varamedlemmer: Marita Bjerke, Geir Raastad og Line Mikalsen-Høiback Annonser: Annonsebestilling og bilag/innstikk: Jannicke Isaksen: 8 jannickeisaksen@gmail.com mobil: 41 41 44 40 Annonsepriser: Annonser: Annonsebestilling og bila /innstikk: Jannicke Isa s n: 8 jannickeisaks n@gmail.com mobil: 41 41 4 0 Annonsepriser: Siste side: 1/1 side kr. 8.000,- Trykk: 07-Gruppen, 32 26 64 50 Siste side: 1/1 side kr. 8.000,- Trykk: 07-Gruppen, 32 26 64 50 Neste nummer: Oktober. Frist for innlevering av stoff og bestilling av annonsep ass: 23. sep ember. Neste nummer: Juni. Frist for innlevering av stoff og bestilling av annonseplass: XX. Medlemskap Medlemskap i Foreningen for Søvnsykdommer koster per år: Hovedmedlem kr 300,- Familiemedlem kr 450,- Støttemedlem; firmaer og andre kr 500,- Meld deg inn på hjemmesiden www.sovnforeningen.no Eller send epost til 8 post@sovnforeningen.no Du kan også sende et brev med opplysninger om navn og adresse på den som ønsker medlemskap til + Foreningen for Søvnsykdommer, Solheimveien 62 B, 1473 Lørenskog Medlemskap Medlemskap i Foreningen for Søvnsykdom er koster per år: Hovedmedlem kr 300,- Familiemedle kr 450,- Støttemedlem; firmaer og andre kr 500,- Meld deg inn på hjemmesiden www.sovnfor ningen.no Eller send ep st til 8 sovnfo eni gen@gmail.com Du kan også sende et brev m d opplysninger m nav og adresse på den som ønsk medlemskap til + Foreningen for Søvnsykdom er, Solheimveien 62 B, 1473 L rens og Telefon: 48 28 03 83 1/1 side kr. 7.000,- 1/2 side kr. 5.500,- 1/1 side kr. 7.000,- 1/2 side kr. 5.500,-

Frivillighet

Frivillighet. Smak på ordet, frivillighet er et positivt ord. Det uteluk- ker tvang og stramme rammer,men forteller at det du foretar deg er frivillig, det er noe du selv har bestemt at du skal g jøre. Noe som forhåpentlig vil bringe både deg og andre glede og økt energi og i mange tilfelle vil tilføre samfunnet noe som ellers ikke ville ha eksistert.

Frivillig arbeid, er et arbeid vi påtar oss fordi vi g jerne vil utføre det, fordi vi tror at det kan bringe noe godt til noen andre, og at det kan g jøre en forskjell for noen. En positiv forskjell. Frivillig arbeid g jør vi ikke for å berike oss selv,men for å berike andre, og da snakker vi ikke om økonomi.

Norge har alltid vært et frivillighetens land,mange av de godene vi har ville ikke ha eksistert uten en stor grad av frivillig arbeid. Utlendinger lurer ofte på hva vi drivermed. Når jeg har vært i Spania og fortalt omhvormye somdrives frivillig i Norge, er kommentaren veldig ofte: ”Deremå være sprø, dere jobber vel ikke gratis?” Jo,vi g jør faktisk det, og vi har glede av det. Det skal ikke stikkes under en stol at den frivillige innsatsen i Norge også har gått dramatisk ned i de siste årene.

‘’ La oss se hver- andre på en positiv måte, og takke hverandre for den innsatsen vi gjør.

Vi somer i den alde- ren der frivillig inn- sats har vært en selv- følge, begynner å trekke på årene, og har ikke den arbeids- kapasiteten vi engang hadde. Selv ommange grei-

er å presse inn litt foreningsarbeid på toppen, er det ikke slik som før.

I vår del av ”frivillighetens verden” dreier det seg ompasientforening- er. En pasient er en person det er noe i veienmed.Man lider av en sykdom.Mange som jobber frivillig er pårørende, de har det ikke noe lettere.Mange har funnet noe somkan g jøre tilværelsen bedremed diagnosen de har, og vil g jerne dele dettemed andre for å g jøre deres liv bedre, og dele sine erfaringer. Kan vi heretter få høre ”så flott at du har fått dette til”, i stedet for ”Jeg er skuffet over deg, du skulle ha g jortmer eller i alle fall burde du ha g jort det på en annen måte”. La oss se hverandre på en positivmåte, og takke hverandre for den innsatsen vi g jør. Så vil kanskje frivillighetsånden leve ytterligere i noen år i Norge. SomEinar Gelius sier, la oss se hverandre og gi hver- andre positiv energi. Les intervjuet på side 24.

3

SOMNUS NR 3 - 2013

Made with FlippingBook flipbook maker