Somnus nr 3_2013

HØSTMØTET – Glemte brukerne i samhandlingsre

Problemområder Problemområdene han peker på, er at sykehusene må sende fra seg pasien- ter som er ferdige med den medisin- ske behandlingen, men som ofte fort- satt er syke, ofte til midlertidig opp- bevaring på steder uten kvalitet – og

Da samhandlingsreformen startet, glemte man å ta med brukerne, og kommunene mangler samlede bru- kerorganer. Det mener Torkel Bache fra det regionale brukerutvalget i Helse Sør-Øst. På høsthelgen fortalte Bache om

reformen, som blant annet skulle gjøre det lettere å få helsehjelp lokalt og bedre oppfølgingen av personer med kroniske lidelser. Han hadde mest godord. – Det skjer mye mer ute i kommunene enn vi vanligvis får vite, ifølge Bache.

S kolenmå gi struktur og forutsigbarhet,mens foreldrenemå bidramed gode søvnrutiner og godematrutiner. Trenger STRUKTUR

på skolen

tretthet og manglende utholden- het med rastløshet, hyperakti- vitet og/eller adferdsvansker. Derfor kan det som egentlig er en søvnsykdom, feiltolkes som AD/HD eller epilepsi. På skolen råder Andresen til struktur og forutsigbarhet. – Tilretteleggingen bør være som ved oppmerksomhetsvan- sker, fastslår hun. Ikke mørkt og varmt Det bør tas hensyn ved plasse- ringen i klasserommet, og ele- ven bør ha mulighet til et rom for tilbaketrekking og eventuelt søvn, få sove ved pulten og/eller få mulighet til luftetu- rer. Klasserommet skal ikke være for mørkt eller varmt, slik at det virker søvndyssende. Andresen trekker frem behovet for ekstra tid ved prøver og varierte oppgaver: Få læreren til å prøve ut forskjellige tek-

niske hjelpemidler: To sett bøker, lydbøker, engangsbøker, livescribe eller lydreduserende hodetelefoner, for eksempel. – Avtal med kontaktlærer eller studieleder hva som skal for- midles til andre lærere. Hold fokus på hva som mestres. Og legg energi i best mulig samarbeid mellom hjem og skole, råder Andresen. Sosialt liv Hun understreker at det er vik- tig å ha et sosialt liv, og å se på hva som gir mestring og hva som lader batteriene i hverdagen. Hjemme kan orden og ryddige systemer og omgivelser hjelpe til med å kompensere for sliten- het. – Ikke utsett leggetiden, understreker Hilde N. Andresen, men innrømmer at det er lettere i teori enn i praksis.

Georg Mathisen tekst og foto

Kronisk trette skoleelever trenger samme tilrettelegging som elever med konsentra- sjonsvansker. Det forklarer Hilde N. Andresen. Hun er spe- sialist i klinisk pedagogikk, og rådgiver ved NK (Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolep- si). På Foreningen for Søvnsyk- dommers høsthelg ga hun prak- tiske råd om mesting og tilret- telegging i hverdag, skole og fritid. Feiltolkes Kronisk tretthet gir uoppmerk- somhet i skole- eller studie- hverdagen, eleven kan gå glipp av beskjeder og kan bli heng- ende etter faglig selv om evne- nivået er normalt, fastslår Andresen. Enkelte kompenserer

6

SOMNUS NR 3 - 2013

Made with FlippingBook flipbook maker