Somnus nr 3_2013

Anbud på BiPAP-er Det er brukervennligheten og funksjona- liteten som er viktigst når Oslo universi- tetssykehus går ut for å få anbud på nye BiPAP-er. Ifølge anbudsinnbydelsen skal opplevd brukervennlighet og funksjonalitet telle 50 prosent når det velges leverandør, pris teller 30 prosent, mens tekniske forhold, leveringstid og opplærings- program også skal tillegges en viss

vekt. Det skal kjøpes inn fem maskiner til thoraxkirurgisk sengepost på Ullevål, med opsjon på ti til og på service- og vedlikeholdsavtale. Siden rommene på sykehuset er små, kan ikke maskinene være for store.

Den klokkelignende måleren som Tor Solheim viser frem, kan være et raskt og billig hjelpemiddel for å stille diagnoser. Men legene får ikke anled- ning til å bruke den.

9

SOMNUS NR 3 - 2013

Made with FlippingBook flipbook maker