Bergendahls Hållbarhetsrapport 2023.pdf

HÅLLBARHET / BOLAGENS HÅLLBARHETSARBETE

EKO Stormarknad

Marknaden har varit avvaktande under verk­ samhetsåret. Det beror på förändrande kon­ sumentbeteenden efter pandemin, samt för­ sämrad köpkraft till följd av stigande inflation och högre räntor. Trots detta har EKO fortsatt i linje med bolagets offensiva strategi och öpp­ nade en ny butik i Trollhättan under verksam­ hetsåret och ytterligare tre nya butiker under hösten 2023. Idag har EKO grön el i alla butiker och ledbelysning i fyra av fem butiker. Kedjan har även påbörjat energibesparande insatser genom temperaturoptimering och tidsinställd belysning. EKO har förbättrat processerna för sopsortering, där numera endast 40,4 procent är brännbart avfall. Arbetet med att imple­ ”Priset är viktigare än någonsin för kunden och trumfar alla övriga faktorer i köp­ beslutet. I dessa tider tror vi ännu starkare på vårt koncept och att vi är svaret på omvärldens behov. Vi har därför stärkt vår organisation för att möta omvärldens, kundernas och medarbetarnas för­ väntningar. Vår ambition är att erbjuda kända varumärken till låga priser.” Ted Berggren, VD EKO.

mentera bolagets uppförandekod för leveran­ törer har fortsatt: tre av fyra leverantörer är idag anslutna. Medarbetarna förblir centrala för EKOs hållbarhetsarbete. Kedjan strävar efter ett hållbart och utvecklande arbetsliv för alla och arbetar aktivt mot en nollvision för olyckor, diskriminering och korruption. EKO har som mål att stötta individens utveckling på arbets­ platsen med hjälp av bolagets utbildningsplatt­ form. Utbudet består av utbildningar inom till exempel bolagets uppförandekod, butiksäker­ het, truckkörning och ledarskap. Under året har totalt 1658 utbildningstimmar genomförts och 87 procent av bolagets medarbetare är utbildade i Bergendahls uppförandekod.

Minska brännbart osorterat avfall

Fördelning ledande positioner

eNPS

Ägarandel 100

Omsättning 1 660 (1 408) MKR Medelantal anställda 555

39 % män 61 % kvinnor

40,4 % brännbart avfall

15 eNPS

Butiker 12

(har ökat från 1)

(43% 21/22)

VD: Ted Berggren Hållbarhetschef: Katarina Lanséus Huvudkontor: Fjälkinge Marknader: Sverige

Mål brännbart avfall 23/24 <40%

Mål fördelning 40% män – 60% kvinnor

Mål 15

15

Bergendahls hållbarhetsrapport 2023

Made with FlippingBook HTML5