Bergendahls Hållbarhetsrapport 2023.pdf

DETTA ÄR BERGENDAHLS / KONCERNCHEFEN HAR ORDET

tionerna har samordnats. Ett förändringsarbete pågår och det finns fortfarande insatser kvar att göra för att uppnå lönsamhet. Under året har Bergendahls etablerat en ny struktur där dotterbolagen arbetar självständigt och de koncernövergripande funktionerna mini­ meras. Koncernens investeringsverksamhet utgör ytterligare ett ben att stå på för Bergendahls. Mot en mer hållbar framtid Våra ägare har ett långsiktigt perspektiv på kon­ cernens affärer och det gäller även i synen på hållbarhet. Omställningen av vår verksamhet liksom av samhället i stort är nödvändig för att vi ska kunna lämna över ett välskött arv till nästa generation. Under det gångna året har de snabba omvärldsförändringarna påverkat förut­ sättningarna för hållbarhetsarbetet. Konkreta åtgärder för att till exempel spara el och minska matsvinnet har accelererats. Samtidigt har insatser för att kartlägga, beräkna och sätta mål för vår påverkan i några fall försenats. Våra håll­ barhetsambitioner ligger emellertid fast och arbetet fortsätter. Vi förväntar att 2024 blir ytterligare ett ut­ manande år, såväl för konsumenterna som för handeln. Den strategiska affären med Axfood innebär att Bergendahls kan möta ut­ maningarna med en stark balansräkning, men har också tillfört en viktig samarbetspartner i utvecklingen av ett mer hållbart City Gross. Vi ser därför med tillförsikt på framtiden.

EKO Stormarknader fortsätter att växa lönsamt och i snabbare takt än marknaden. Kedjan har ett attraktivt koncept och gynnas av den starka lågpristrenden. EKO etablerade en ny butik i Trollhättan och ytterligare tre butiker har öppnats efter periodens utgång. Glitter är tydlig marknadsledare inom sitt segment med 151 butiker i fyra länder. Kedjan utvecklades stabilt med god lönsamhet. Under verksamhetsåret förvärvades varumärkena Don Donna och Handskmakaren för att bredda utbudet och locka fler kunder till butikerna. Granit och KitchenTime gick under året samman under paraplyet Bergendahl Home. Varumär­ kena lever kvar, medan de administrativa funk­

cernen. För det gångna verksamhetsåret nådde Bergendahls en omsättning på 12 461 miljarder kronor (13 010) med ett rörelseresultat på -307 miljoner kronor (25,3). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 58 procent. Ett utmanande år för handel För City Gross har året varit utmanande. Kundernas köputrymme minskade och kedjans konkurrenskraft utmanades av lågprisaktörer. Under året har åtgärder skett för att säkerställa ett konkurrenskraftigt erbjudande och en lönsam affär. Samtidigt pågår ett arbete för att tydliggöra City Gross position. Konverteringen till Axfoods system och sortiment är genomförd, vilket innebär att verksamheten är väl rustad för framtiden.

Det gångna verksamhetsåret har varit ett av de tuffaste i koncernens historia. Obalanser i världsekonomin orsakade av pandemin och av effekterna av Rysslands krig i Ukraina bidrog till kraftiga kostnadsökningar. Riksbankens ränte­ höjningar för att dämpa inflationen minskade köputrymmet för hushållen. Den svenska eko­ nomin befinner sig i lågkonjunktur. Det försämrade omvärldsläget påverkar både våra kunder och vår egen affär, även om för­ utsättningarna ser olika ut i olika delar av kon­

Glitter är tydlig marknadsledare inom sitt segment med 151 butiker i fyra länder.

Lars Ljungälv, koncernchef

6

Bergendahls hållbarhetsrapport 2023

Made with FlippingBook HTML5