Bergendahls Hållbarhetsrapport 2023.pdf

HÅLLBARHET / VÄSENTLIGHETSANALYS

Styrning och riskhantering Bergendahls har ett antagit policys för effektiv styrning av verksamheten. Till dessa hör en hållbarhetspolicy som utgör ett ramverk för hållbarhetsarbetet. Det finns en uppförandekod för leverantörer med målet att samtliga leverantörer på sikt ska omfattas av denna eller av motsvarande ramverk som Dagab tillhandahåller för City Gross. Det finns även en medarbetarkod som alla medarbetare utbildas i. HR- och mångfalds­ policyn utgör ett ramverk för koncernens bolag i egenskap av arbets­ givare. Därutöver finns en säkerhetspolicy och en antikorruptionspolicy. Dotterbolagen har även egna policys. Samtliga policys ses årligen över inom ramen för styrelsearbetet i Bergendahl & Son AB. Ansvaret för respektive bolags hållbarhetsarbete ligger hos VD. Ansvarig för att säkerställa att arbetet följs upp och drivs enligt fastställda policys är ytterst Bergendahls koncernchef. Styrelsen är ansvarig för hållbarhetsrapporten.

Proaktiv riskhantering

Att bedriva affärsverksamhet medför risker och Bergendahlskoncernen arbetar systematiskt med riskhantering. Styrelsen följer upp koncern­ bolagens risker för att säkerställa ett konse­ kvent ansvarstagande och förmågan att nå uppsatta mål. Riskerna delas in i fyra områden; strategiska risker, operativa risker, finansiella risker och efterlevnadsrisker. Koncernen har en säkerhetspolicy och en risk­ hanteringsmetodik som är gemensam för samt­ liga bolag. Riskhantering är en självklar del av det dagliga arbetet. Varje bolag ansvarar för att regler och rutiner efterlevs och att god riskmed­ vetenhet är förankrad i verksamheten. Varje år För Bergendahls är hög affärsetik och ett öppet företagsklimat av största vikt. En konkret åtgärd för att uppnå detta är möjligheten för våra med­ arbetare att anonymt berätta om missförhål­ landen eller misstänkta beteenden som går utanför våra riktlinjer, policys, eller sådant som kan skada personer, miljön eller företaget i vårt visselblåsarsystem. Syftet är att stärka medarbetarnas trygghet på arbetsplatsen och upprätthålla allmänhetens och kundernas Visselblåsarfunktion

genomförs en riskkartläggning som rapporteras in och sammanställs i en koncernövergripande riskkarta. Hållbarhetsrisker är ofta svåra att separera från andra risker. De rör ytterst risker kopplade till miljö och klimat, sociala faktorer och bola­ gets styrning och är därmed sammanflätade med de vanliga operativa riskerna. För handels­ verksamheter är en stor del av hållbarhets­ riskerna kopplade till inköp och leverantörer. Under verksamhetsåret har samtliga dotter­ bolag inlett arbetet med en riskkartläggning av sina leverantörskedjor, med specifikt fokus på hållbarhet.

förtroende för verksamheten. Informationen som lämnas är krypterad och visselblåsarens identitet behandlas konfidentiellt genom hela processen. Det har inte inkommit något ärende under året. Vi är tacksamma att våra anställda vill uppmärksamma oss på när saker inte står rätt till i organisationen.

9

Bergendahls hållbarhetsrapport 2023

Made with FlippingBook HTML5