Profo-nytt 4/2020

Du kan lese det oppdaterte handlingsprogrammet her:

Nasjonalt handlings-

Last ned pdf 

program for prostatakreft

Neste oppdatering er planlagt kort tid etter at Den europeiske urologiforeningen (EAU) har gjort sin oppdatering i mars 2021.

 El isabeth Ødemark

som må gjøres for å oppnå forvar- lighet og god kvalitet i tjenesten. Nasjonale faglige retningslinjer skal langt på vei være styrende for de valg som skal tas. Ved å følge oppdaterte nasjonale faglige ret- ningslinjer, vil fagpersonell bidra til å oppfylle kravet om faglig forsvarlighet. Sykehusenes eiere og ledelse bør tilrettelegge virk- somheten slik at de nasjonale fag- lige retningslinjene kan følges. I det oppdaterte handlings- programmet kommer det frem at prostatakreft har mange fasetter og at sykdomsutvikling er nøye relatert til PSA (kapittel 8). Videre kan vi lese at popula-

Prostatakreftforeningen (PRO- FO) har lenge etterlyst et oppda- tert handlingsprogram for prosta- takreft, og 26. november ble det oppdaterte handlingsprogrammet publisert. Handlingsplanen kom- mer med retningslinjer for diag- nostikk, behandling og oppføl- ging av prostatakreft. Nasjonale faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet er å betrakte som anbefalinger og råd, basert på oppdatert faglig kunnskap. De nasjonale faglige retningslinje- ne gir uttrykk for hva som anses som god praksis på utgivelses- tidspunktet, og er ment som et hjelpemiddel ved de avveininger

10 PROFO-NYTT 4/2020

Made with FlippingBook Ebook Creator