Profo-nytt 4/2020

seg et tett samarbeid med PRO- FO. Studien trenger nå finansiering til uttrekk av data fra offentlige registre, samt vedlikehold av da- tabasen på en sikker server. Vi vil komme et godt stykke på vei med en million kroner, opplyser pro- fessoren. Han tror de aller fleste menn som leser PROFO-nytt vil være repre- sentert i studien. – Jeg presenterte studieopp- legget i anledning Den nasjonale prostatakreftdagen i 2019 og ser frem å komme med de første re- sultater eller mer informasjon om studien på Prostatakreftdagen i 2021, avslutter Oldenburg. 

hvert år av prostatakreft med spredning. Oldenburg møter en del pa- sienter på kreftpoliklinikken på Ahus som vil dø av prostatakreft. – For noen av dem hadde en tidligere diagnose vært betyd- ningsfullt, sier han. På sikt er det meningen at stu- dien skal gi pasientene bedre livskvalitet. Det er velkjent at livskvalitet blir redusert av hor- monbehandling eller cellegift. Disse opplysningene vil gjøre stu- dien unik. Her ser Oldenburg for

Kilder: Kreftregisteret, Prostatakreftforeningen, Kreftforeningen og Helsedirektoratet Referanse: 1) Reconsidering Prostate Cancer Mortality —The Future of PSAScreening, Welch & Al- bertsen, NEngl JMed 2020; 382:1557-1563, nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMms1914228

PROFO-NYTT 4/2020 1 7

Made with FlippingBook Ebook Creator