Profo-nytt 4/2020

 Snittbilde av trykkammer.

Trykkammerbehandling mot stråleskader

 El isabeth Ødemark  Adobe stock

D et finnes ulike na- sjonale behand- lingstjenester lokalisert i helse- foretakene. Når det er en nasjonal behandlingstje- neste for en tilstand, er de andre helseforetakene pålagt å henvise til denne tjenesten. Det skal der- for ikke bygges opp tilsvarende tilbud i andre helseforetak. Årlig er det rundt 200 men- nesker som får trykkammerbe- handling for stråleskader. Strå- ling kan føre til at det blir for lite oksygen i et område av kroppen slik at cellene i området ikke kla- rer å fungere normalt. I vev som er kronisk stråleskadet er de små ernærende blodårene skadet slik at de ikke klarer å forsyne cellene

med oksygen, og cellene i sin tur klarer ikke utføre sine oppgaver. Dersom man gjentatte ganger tilfører svært store mengder oksy- gen til skadet vev, så kan det sti- mulere til vekst av nye små blod- årer. Da vil cellene igjen kunne få tilført det sårt trengte oksygenet, og på sikt kunne fungere bedre. Hvem får tilbud omHBO? De som får tilbud om hyperbar oksygenbehandling i Norge er blant annet pasienter som sliter med stråleskader etter kreftbe- handling i hode-/halsområdet (xerostomi, dysartri, dysfagi). I tillegg til stråleskader etter kreft- behandling i bekkenområdet (stråleproctitt, strålecystitt, strå- leskadet bekkenring).

22 PROFO-NYTT 4/2020

Made with FlippingBook Ebook Creator